Intravenous therapy (IV Fluids)


น้ำเกลือ
ชนิดของน้ำเกลือที่นิยมในการให้น้ำเกลือ
ผู้ป่วยที่ต้องให้น้ำเกลือ
ข้อควรระวังการให้น้ำเกลือ
ผู้ป่วย ให้น้ำเกลือ
ผลข้างเคียง ให้น้ำเกลือ
ให้น้ำเกลือผู้ป่วย