กิจกรรม

คัดกรองความเสี่ยงโรค Metabolic และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ