အလုပ်မ၀င်ခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း (အလုပ်မစတင်ခင်ခန္တာကိုယ်စစ်ဆေးခြင်း)

သို့မဟုတ်အလုပ်မစတင်ခင်ခန္တာကိုယ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน