Practice and take care of yourself when you have herpes

การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นเริม หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำลาย

ตัดเล็บให้สั้น ไม่แกะหรือเกาบริเวณที่เป็นตุ่มเริม