Suture Care

เย็บแผลคืออะไร
บาดแผลที่ไม่ควรเย็บแผล
ตรวจบาดแผลก่อนทำการเย็บแผล
ไหมเย็บแผล ไหมละลาย
ไหมเย็บแผลชนิดไม่ละลาย
Tooth Forceps
Non Tooth Forceps
Needle Holder
กรรไกรตัดไหม
ชนิดของเข็มเย็บแผล
แม็กซ์เย็บแผล ลวดเย็บแผล
เครื่องมือเย็บแผลปราศจากเชื้อ

ลวดเย็บแผล

ค่าใช้จ่ายในการเย็บแผล