ဒဏ်ရာကို ချုပ်ပါ။


เย็บแผลคืออะไร
บาดแผลที่ไม่ควรเย็บแผล
ตรวจบาดแผลก่อนทำการเย็บแผล
ไหมเย็บแผล ไหมละลาย
ไหมเย็บแผลชนิดไม่ละลาย
Tooth Forceps
Non Tooth Forceps
Needle Holder
กรรไกรตัดไหม
ชนิดของเข็มเย็บแผล
แม็กซ์เย็บแผล ลวดเย็บแผล
เครื่องมือเย็บแผลปราศจากเชื้อ

ลวดเย็บแผล

ค่าใช้จ่ายในการเย็บแผล

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy