ဒဏ်ရာအဝတ်အစား

การล้างแผลชนิดแห้ง
การล้างแผลชนิดเปียก
ล้างแผลเป็นฝี มีหนอง

หัตถการที่ต้องล้างแผล

คลินิก ล้างแผล

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy