သတင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုများ

คัดกรองความเสี่ยงโรค Metabolic และให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ