ขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวดตรวจอะไรบ้างขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด ลักษณะต้องห้ามของผู้ขอขึ้นทะเบียนหมอนวด