အုပ်စုလိုက်ပရိုဂရမ်ဖြင့်အလုပ်မတိုင်မီကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း-B

အုပ်စုလိုက်အလုပ်မ၀င်ခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း (Office /ရုံးအလုပ်လုပ်သူ နံပတ်၁)

 1. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း / Physical Examination

 2. ဆရာ၀န်ဆေးလက်မှတ် (၅မျိုးရောဂါ) / Medical Certificate

 3. အဆုတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း / Chest X-Ray

 4. အသည်းရောင်ပိုးအေစစ်ဆေးခြင်း / HAV Igm

 5. အသည်းရောင်ပိုးဘီစစ်ဆေးခြင်း / HBsAg

 6. အသည်းရောင်ပိုးစီစစ်ဆေးခြင်း / HCV

 7. HIVရောဂါစစ်ဆေးခြင်း /Anti HIV

 8. မူးယစ်ဆေး၀ါးစစ်ဆေးခြင်း / Urine Met, Amphetamine

 9. အမြင်အာရုံစမ်းသပ်ခြင်း / Visual Acuity Test

 10. ကိုယ်၀န်စစ်ဆေးခြင်း / Pregnancy Test (အမျိုးသမီးအတွက်)

စျေးနှုန်း -အမျိုးသား (D13) 1,290 ဘတ်, အမျိုးသမီး (D14) : 1,390 ဘတ်

 

အုပ်စုလိုက်အလုပ်မ၀င်ခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း (Office / ရုံးအလုပ်လုပ်သူ နံပတ်၂)

 1. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း / Physical Examination

 2. ဆရာ၀န်ဆေးလက်မှတ် (၅မျိုးရောဂါ) / Medical Certificate

 3. အဆုတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း / Chest X-Ray

 4. အမြင်အာရုံစမ်းသပ်ခြင်း / Visual Acuity Test

 5. သွေးဉဆဲလ်အပြည့်အစုံစစ်ဆေးခြင်း / CBC

 6. မူးယစ်ဆေး၀ါးစစ်ဆေးခြင်း / Urine Met, Amphetamine

 7. ကိုယ်၀န်စစ်ဆေးခြင်း / Pregnancy Test (အမျိုးသမီးအတွက်)

စျေးနှုန်း -အမျိုးသား (D15) : 1,090 ဘတ်, အမျိုးသမီး (D16) : 1,190 ဘတ်

 

အုပ်စုလိုက်အလုပ်မ၀င်ခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း (ပိတ်လှောင်သည့်နေရာအလုပ်လုပ်သူ)

 1. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း / Physical Examination

 2. ပိတ်လှောင်သည့်နေရာအလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုရန်ဆရာ၀န်ဆေးလက်မှတ် / Medical Certificate 

 3. အဆုတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း / Chest X-Ray 

 4. မျက်စိအာရုံစမ်းသပ်ခြင်း / Visual Acuity Test

 5. သွေးဉဆဲလ်အပြည့်အစုံစစ်ဆေးခြင်း / CBC

 6. ကိုယ်၀န်စစ်ဆေးခြင်း / Pregnancy Test

 7. အကြားအာရုံစမ်းသပ်ခြင်း / Audiometric Test

 8. အဆုတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို စစ်ဆေးခြင်း / Pulmonary Function  Testing

 9. ECG နှလုံးဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း / Electrocardiogram

စျေးနှုန်း -အမျိုးသား (D17) : 1,790ဘတ်, အမျိုးသမီး (D18) : 1,890ဘတ်

အုပ်စုလိုက်အလုပ်မ၀င်ခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း (မြင့်သောနေရာမှာအလုပ်လုပ်သူအတွက်)

 1. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း/ Physical Examination

 2. ဆရာ၀န်ဆေးလက်မှတ် (၅မျိုးရောဂါ) / Medical Certificate

 3. သွေးထဲသကြားဓာတ်ကိုစစ်ဆေးခြင်း / DTX

 4. အမြင်အာရုံစမ်းသပ်ခြင်း / Visual Acuity Test

 5. အရောင်မျက်မမြင်စမ်းသပ်ခြင်း / Color Blind

 6. နှလုံးဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း / Electrocardiogram

 7. ကိုယ်၀န်စစ်ဆေးခြင်း / Pregnancy Test (အမျိုးသမီးအတွက်)

စျေးနှုန်း -အမျိုးသား(D19) : 990 ဘတ်, အမျိုးသမီး (D20) : 1,090 ဘတ်

 

အုပ်စုလိုက်အလုပ်မ၀င်ခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း (ကလေးထိန်းအဖွဲ့နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်) (ပရိုဂရမ်နံပတ် ၁)

 1. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း / Physical Examination 

 2. ဆရာ၀န်ဆေးလက်မှတ် (၅မျိုးရောဂါ) / Medical Certificate

 3. မူးယစ်ဆေး၀ါးစစ်ဆေးခြင်း / Urine Met, Amphetamine 

 4. အဆုတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း / Chest X-Ray

 5. အသည်းရောင်ပိုးဘီစစ်ဆေးခြင်း / HBsAg

 6. HIV ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း / Anti HIV

 7. ဆစ်ဖလစ်ကာလသားရောဂါစစ်ဆေးခြင်း / VDRL 

စျေးနှုန်း -ပရိုဂရမ်နံပတ်၁ (D21) : 990ဘတ်

 

အုပ်စုလိုက်အလုပ်မ၀င်ခင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း(ကလေးထိန်းအဖွဲ့နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်) (ပရိုဂရမ်နံပတ် ၂)

 1. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးခြင်း / Physical Examination

 2. ဆရာ၀န်ဆေးလက်မှတ် (၅မျိုးရောဂါ) / Medical Certificate

 3. မူးယစ်ဆေး၀ါးစစ်ဆေးခြင်း / Urine Met, Amphetamine

 4. အဆုတ်ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်း / Chest X-Ray 

 5. အသည်းရောင်ပိုးအေစစ်ဆေးခြင် / HAV Igm

 6. အသည်းရောင်ပိုးဘီစစ်ဆေးခြင်း / HBsAg 

 7. HIV ရောဂါစစ်ဆေးခြင်း / Anti HIV

 8. ဆစ်ဖလစ်ကာလသားရောဂါစစ်ဆေးခြင်း /VDRL 

 9. မစင်ယဉ်ကျေးမှု / Stool C/S

စျေးနှုန်း -ပရိုဂရမ်နံပတ်၂ (D22) : 1,490ဘတ်