အလုပ်လျှောက်ရာတွင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါလား? ဘာကြောင့်စစ်ရေးရသလဲ?

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
ปฏิเสธการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ที่คลินิกตรวจสุขภาพสมัครงาน
ตรวจวัดสายตา
ตรวจปัสสาวะและตรวจสารเสพติด
ตรวจการตั้งครรภ์
เจาะเลือดตรวจหาเชื้อ hiv

นัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ
เตรียมบัตรประชาชน
งดน้ำ งดอาหาร ก่อนเจาะเลือด
สวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือด
พักผ่อนให้เพียงพอก่อนตรวจสุขภาพ
งดตรวจสุขภาพช่วงมีประจำเดือน
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน แบบมาตรฐาน
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน อาชีพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน อาชีพ
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy