จีพีโอ-เอ-ฟู (โอเซลทามิเวียร์)
ข้อห้ามใช้ยาต้านไข้หวัดใหญ่
การใช้ยาในสตรีมีครรภ์และสตรีระหว่างให้นมบุตร

ฟาเวียร์ (ฟาวิพิราเวียร์)
ข้อห้ามใช้ฟาวิพิราเวียร์
การใช้ยาในสตรีมีครรภ์


This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  ,  Cookies Policy