ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถือเป็นสิ่งจำเป็นเพราะนอกจากมีกฎหมายด้านแรงงานและสาธารณสุขบังคับเอาไว้ชัดเจนแล้วยังส่งผลต่อองค์กรในหลายด้าน อาทิ ภาพลักษณ์ที่เหมาะสม ความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานด้วย


ดังนั้นการตรวจสุขภาพต่างด้าว
และทำ work permit ให้ถูกต้องก่อนเริ่มงาน
จึงถือเป็นสิ่งที่ควรต้องปฏิบัติ

ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมเรามีบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว พร้อมมีใบรับรองแพทย์ยืนยันผลการตรวจ เพื่อยื่นขอ work permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน ขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ให้ผลถูกต้อง ราคาสบายกระเป๋า

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 

รายละเอียดการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวคุณสมบัติสำคัญของแรงงานต่างด้าวที่สามารถขอ Work Permit ก่อนเริ่มงานได้

  1. ต้องมีถิ่นที่อยู่ภายในประเทศไทยหรือมีการได้รับอนุญาตเพื่อเข้ามาในประเทศเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายเรื่องของการตรวจคนเข้าเมือง (ไม่เกี่ยวกับการเป็นนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน)

  2. มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามประเภทของงานที่ขอ Work Permit ก่อนเริ่มงาน

  3. ไม่มีการเจ็บป่วยด้วย 6 โรค ตามหลักประเมินการตรวจสุขภาพต่างด้าวที่ระบุเอาไว้

  4. ไม่เคยได้รับโทษการจำคุกด้วยความผิดว่าด้วยเรื่องการเป็นคนเข้าเมือง หรือกฎหมายเรื่องการทำงานของแรงงานต่างด้าว

 


ทำไมต้องตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 1. เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ระบุว่านายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวเพื่อประกอบการขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) หรือเรียกว่า ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 2. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อร้ายแรงหรือน่ารังเกียจอันจะส่งผลต่อการทำงานของพนักงานภายในองค์กร

 3. เป็นการประเมินความพร้อมด้านร่างกายของแรงงานต่างด้าวก่อนเริ่มงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

 4. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร เพราะบริษัทที่จัดให้มีการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ถือว่าปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และลดความเสี่ยงของโรคที่อาจติดต่อไปยังลูกค้าหรือชุมชนใกล้เคียงด้วย

 

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว


การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวใช้เอกสารอะไรบ้าง

เอกสารที่ต้องใช้ในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อขอใบรับรองแพทย์สำหรับยื่นทำ work permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน ประกอบไปด้วย

  1. สำเนาพาสปอร์ต 

  2. สำเนาวีซ่า

  3. สำเนาบัตรประชาชน ของนายจ้าง 

  4. สำเนาทะเบียนบ้าน ของนายจ้าง 

  5. (นิติบุคคล) ในกรณีจดทะเบียนเป็นบริษัทใช้หนังสือรับรอง 1 ชุด พร้อมลงนาม+ประทับตราบริษัท

สนใจตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว


ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อขอ Work Permit ต้องตรวจอะไรบ้าง

สำหรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อขอใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นทำ Work Permit มีรายการตรวจดังนี้

 1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ / Physical Examination

 2. วัดความดัน โลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง / Vital Signs

 3. เอกซเรย์ทรวงอกเพื่อดูปอดและหัวใจ / Chest X-ray

 4. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 5. ตรวจหาปฏิกิริยาเลือดบวกต่อเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 6. ตรวจการตั้งครรภ์ / Pregnancy Test (สำหรับผู้หญิง)

สนใจตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

เอกสารใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าว มีโรคอะไรบ้าง

การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อขอใบรับรองแพทย์ประกอบการยื่นทำ Work Permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน  แพทย์จะออกเอกสารรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าว ดังนี้

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 1. โรคเรื้อน / Leprosy

 2. วัณโรค / Tuberculosis

 3. โรคยาเสพติดให้โทษ / Drug Addiction

 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic Alcoholism

 5. โรคเท้าช้าง / Elephantiasis

 6. โรคซิฟิลิส, ซิฟิลิสระยะที่ 3 / Syphilis

สนใจรับบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

หมายเหตุ

1. ใบรับรองแพทย์ผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เพื่อขอ Work Permit มีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่เข้ารับการตรวจ

2. กรุณาตรวจสอบข้อมูลในเอกสารรับรองแพทย์กับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับรายการตรวจและแบบฟอร์ม ล่วงหน้าว่าตรงกับข้อกำหนดของหน่วยงานราชการหรือไม่ ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของหน่วยงานราชการที่พิจารณาเรื่องด้วย

 


ความสำคัญของใบรับรองแพทย์สำหรับแรงงานต่างด้าวหลังตรวจสุขภาพ

หลังจากได้ทำการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวไปเรียบร้อย ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใด ๆ อันส่งผลต่อการทำงาน ตัวแรงงานเองจะได้รับใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันด้านสุขภาพ

ความสำคัญของเอกสารนี้คือ จะต้องนำไปใช้เพื่อยื่นขอใบอนุญาตกับกระทรวงแรงงานว่าเป็นผู้มีความสมบูรณ์พร้อมต่อการทำงาน ไม่มีโรคอันตราย มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

 


ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว กับอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมดีอย่างไร

 1. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เป็นสถานพยาบาลมาตรฐานที่ผ่านการรับรองถูกต้อง มีระบบควบคุมคุณภาพและตรวจสอบภายใน พร้อมบริการหลังการขาย คุณจึงวางใจได้ในทุกบริการของเรา มองหาคลินิกใกล้ฉัน เลือกใช้บริการเลย

 2. โปรแกรมตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวของเรามีรายการตรวจครบถ้วนพร้อมออกใบรับรองแพทย์ตามที่มีการระบุเอาไว้ในการยื่นขอ work permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน

 3. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ให้บริการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานจึงวางใจได้ว่าจะได้รับผลการตรวจสุขภาพที่ถูกต้อง

 4. สะดวกสบาย สามารถเลือกใช้บริการได้จากสาขาที่มีถึง 5 แห่ง ขั้นตอนการตรวจรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลารอนาน ค้นหาคลินิกใกล้ฉันเพื่อตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานได้เลย

 5. เราพร้อมให้บริการด้วยใจ ในราคาที่สบายกระเป๋าและคุณภาพที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ ให้เป็นผู้ดูแลในเรื่องของการตรวจสุขภาพและบริการอื่น ๆ ครบวงจร

 

อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อยื่นขอ work permit หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน ทุกสาขาของเรามีล่ามแปลภาษาสำหรับแรงงานต่างชาติช่วยเพิ่มความสะดวกสบายทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการ

สนใจตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

สำหรับท่านที่สนใจสามารถเลือกรับบริการได้จากสาขาใกล้บ้านโดยค้นหาจากคลินิกใกล้ฉันใน Google หรือสอบถามผ่านทางช่องทางการติดต่อบนหน้าเว็บไซต์ เรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อให้คุณได้รับความพึงพอใจและผลการตรวจที่แม่นยำเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการมากที่สุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

สนใจทักแชท
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
  แก้ไขล่าสุด : 25/03/2024 

website hit counter
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้