ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ต้องตรวจโรคไหนบ้าง?

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ใบรับรองแพทย์ เอกสารทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและถูกกำหนดให้ใช้เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาต่างๆ ทั้งการสมัครเรียน สมัครเข้าทำงาน (ภาครัฐบาลและภาคเอกชน) ต่ออายุใบอนุญาตวิชาชีพ ทำใบขับขี่ หรือใบรับรองแพทย์ ก.พ. สมัครงานราชการ

" เพื่อเป็นการสรุปข้อคิดเห็นจากแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภาว่าผู้ที่ขอรับใบรับรองแพทย์เป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ป่วยเป็นโรคหรือหายจากโรคเรื้อรังต้องห้ามตามที่ระบุเอาไว้ในใบรับรองแพทย์ 5 โรคแล้ว "

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค คืออะไร? ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ตรวจอะไรบ้าง? บทความนี้มีคำตอบ


รายละเอียดเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ 5 โรค

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค คืออะไร

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค คืออะไร

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค คือ ใบรับรองหรือหนังสือรับรองสุขภาพที่ออกโดยแพทย์ผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมและได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวที่ขอรับใบรับรองแพทย์มีสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เป็นปกติ ไม่ป่วยเป็นโรคอันตราย หรือโรคต้องห้ามตามที่ได้กำหนดไว้ในใบรับรองแพทย์ 5 โรค ซึ่งได้แก่

 1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

 2. วัณโรคระยะอันตราย

 3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง

 5. ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ

โดยแพทย์ผู้ตรวจจะทำการซักประวัติพร้อมกับประเมินสภาพร่างกายและสังเกตอาการเบื้องต้นของโรค เพื่อตรวจสอบว่าผู้ที่ขอใบรับรองแพทย์มีลักษณะอาการที่เข้าข่ายของโรคต้องห้ามทั้ง 5 โรคหรือไม่ จากนั้นจึงสรุปความคิดเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ไว้ในตอนท้าย พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราประทับของคลินิก สถานพยาบาล เพื่อให้ใบรับรองแพทย์นั้นสมบูรณ์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง 

  ดูตัวอย่างใบรับรองแพทย์ 5 โรค


ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง

ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าใบรับรองแพทย์ 5 โรค เป็นเอกสาร หนังสือรับรองความสมบูรณ์พร้อมทางร่างกายและจิตใจของผู้ขอใบรับรองแพทย์ โดยมีข้อสรุปและความคิดเห็นจากแพทย์ผู้ตรวจโรคว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้ป่วยหรือมีอาการของโรคต้องห้ามทั้ง 5 โรค ซึ่งปัจจุบันใบรับรองแพทย์ 5 โรค กลายเป็นเอกสารหลักที่ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาและมีวัตถุประสงค์ของการใช้ ดังนี้

ใบรับรองแพทย์ 5 โรคเพื่อเป็นเอกสารสำหรับการสมัครงาน

สมัครงาน

ในปัจจุบันบริษัท องค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชน ต่างกำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์ 5 โรคเพื่อเป็นเอกสารสำหรับการสมัครงาน

โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์สมัครงานจากสถานพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน (ตามกำหนดของแต่ละที่)

เพื่อให้แพทย์ประเมินและตรวจสอบอาการของโรค พร้อมลงข้อสรุปและลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้เข้าสมัครงานไม่ป่วยเป็นโรคต้องห้ามทั้ง 5 โรคที่ได้ระบุไว้ในเอกสารรับรองแพทย์


ขอใบรับรองแพทย์

สมัครเรียน

ผู้ที่มีความประสงค์สมัครเรียนในหลักสูตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสมัครเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย สมัครเรียนวิชาทหาร (รด.) รวมไปจนถึงการสมัครเรียนต่อในต่างประเทศ ฯลฯ จำเป็นจะต้องผ่านการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์สมัครเรียนซึ่งก็คือใบรับรองแพทย์ 5 โรค ตามรูปแบบที่แต่ละสถาบันเป็นผู้กำหนด (ดูตัวอย่างใบรับรองแพทย์สมัครเรียน) เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันขั้นต้นว่าผู้สมัครเรียนไม่ป่วยเป็นโรคต้องห้าม หรือหายจากอาการป่วยของโรคต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้วและสามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ

  ต้องการขอใบรับรองแพทย์สำหรับสมัครเรียนคลิกที่นี่ได้เลยค่ะ


ขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค ก่อนเข้าทำงาน

ก่อนเข้าทำงาน

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานก็เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้เข้าสมัครงานมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นปกติ ไม่ป่วยหรือมีอาการของโรคต้องห้ามทั้ง 5 โรค (หรือโรคอื่นๆ ที่มีการกำหนดเพิ่มเข้ามา) มีความพร้อมที่จะเข้ารับตำแหน่งงาน และสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


สนใจเข้ารับบริการ

เข้าทำงาน ก.พ.

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน จะต้องไม่มีลักษณะอาการต้องห้าม และไม่ป่วยเป็นโรคตามที่มีกำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553 โดยผู้เข้าสมัครตำแหน่งงานทางราชการจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ 5 โรค ที่มีข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องตรงตามมาตรฐานที่สำนักงาน กพ. กำหนดเอาไว้เท่านั้น


ต่ออายุใบอนุญาตวิชาชีพด้านต่างๆ

สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพบางอาชีพ เช่น ทนายความ ครู นักสังคมสงเคราะห์ ไกด์/มัคคุเทศก์ นักเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ จำเป็นจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่องค์กรที่กำกับดูแลและมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ออกให้จึงจะสามารถประกอบอาชีพเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขอใบรับรองแพทย์

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการขอใบอนุญาต หรือต่ออายุใบอนุญาตวิชาชีพจะต้องผ่านการประเมินและตรวจสุขภาพพร้อมหลักฐานใบรับรองแพทย์ 5 โรค

  เพื่อยืนยันว่าผู้ขอต่ออายุสามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีอาการป่วยของโรคอันเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำงาน หรือเป็นเหตุที่ต้องทำให้ต้องลาออกจากงาน  


ใบรับรองแพทย์ 5 โรค เพื่อใบขับขี่

ทำใบขับขี่

ผู้ที่ทำใบขับขี่เป็นครั้งแรกหรือต้องการต่ออายุใบขับขี่ ทั้งใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล รถยนต์สามล้อ รถบด รถแทรกเตอร์ รวมไปจนถึงใบอนุญาตขับขี่รถอื่นๆ จะต้องผ่านการประเมินและตรวจสุขภาพเพื่อทำใบขับขี่ ซึ่งเอกสารที่จะได้รับก็คือใบรับรองแพทย์ 5 โรคที่ออกโดยแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

เพื่อเป็นหลักฐานรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมและสามารถขับขี่ยวดยานพาหนะตามที่ได้รับอนุญาตได้อย่างดีเยี่ยม โดยไม่มีสภาพความบกพร่องทางร่างกายหรือปัญหาสุขภาพที่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่ จนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่น


  อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่

คลิกสอบถามก่อนขอใบรับรองแพทย์

5 โรค ในใบรับรองแพทย์ตรวจอะไรบ้าง?

สำหรับโรคที่ผู้ขอใบรับรองแพทย์จะต้องผ่านการประเมินและตรวจสอบสุขภาพมาอย่างครบถ้วน โดยทั่วไปแล้วจะมีโรคที่กำหนดอยู่ในใบรับรองแพทย์ 5 โรค ดังนี้

โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

โรคเรื้อนที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ หากแพทย์ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินสุขภาพพบว่าผู้ขอรับใบรับรองแพทย์มีภาวะอาการของโรคเรื้อนที่อยู่ในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการชัดเจนจนอาจเป็นที่รังเกียจแก่สังคม จะส่งผลให้บุคคลนั้นๆ ไม่ผ่านการประเมินสุขภาพเบื้องต้นและขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้าทำงาน หรือการต่อใบอนุญาตต่างๆ ได้


วัณโรคระยะอันตราย

วัณโรคระยะอันตราย

โรควัณโรคปอด เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจและสามารถทำให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดติดโรคไปด้วยได้ สำหรับผู้ที่มีอาการของวัณโรคในระยะเริ่มต้น หรือเคยมีประวัติป่วยเป็นโรควัณโรคแต่สามารถรักษาจนหายขาดแล้วแพทย์ผู้ตรวจจะลงข้อสรุปและความคิดเห็นเอาไว้ในส่วนท้ายของใบรับรองแพทย์ 5 โรค เพื่อใช้เป็นข้อพิจารณาสำหรับผู้ที่มีส่วน


สนใจเข้ารับบริการ

โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

โรคเท้าช้างเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่มียุงเป็นพาหะนำโรคและสามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนได้ โรคเท้าช้างในระยะเริ่มต้นหรือกลุ่มที่ไม่แสดงอาการจะตรวจพบโรคได้ด้วยการตรวจเลือด ส่วนผู้ป่วยโรคเท้าช้างในระยะเรื้อรังจะมีอาการอักเสบของท่อน้ำเหลือง ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ บวมโต มีขนาดใหญ่และเริ่มเสียรูปทรง ได้แก่ แขน ขาหรือบริเวณเต้านม ผิวด้านนอกมีลักษณะเป็นแผ่นแข็งและหนา มองเห็นเป็นรอยขรุขระ


โรคพิษสุราเรื้อรัง

ผู้ที่มีภาวะอาการของโรคพิษสุราเรื้อรังมักจะมีความกระหายและต้องการดื่มสุราอยู่แทบจะตลอดเวลา ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ซึ่งกลุ่มอาการของโรคพิษสุราเรื้อรังจะส่งผลให้บุคคลนั้นๆ ขาดคุณสมบัติของการสมัครเข้าทำงาน สมัครเรียน ตลอดไปจนถึงการขอทำใบอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตไปโดยปริยาย

  เว้นเสียแต่ว่าผู้ขอใบรับรองแพทย์ที่เคยมีประวัติโรคพิษสุราเรื้อรังและได้รักษาอาการของโรคจนหายขาดแล้วที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่อำนาจในการตัดสินใจจะต้องทำการพิจารณาเพิ่มเติมโดยใช้ข้อมูลจากใบรับรองแพทย์ 5 โรคร่วมด้วย  


โรคติดยาเสพติดให้โทษ

ไม่ปรากฏอาการของการติดยาเสพติดให้โทษ

ยาเสพติดให้โทษทุกชนิดจัดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ที่มีประวัติการใช้ยาเสพติดและผู้ที่มีโรคติดยาเสพติดให้โทษ เช่น เฮโรอีน อะซีทอร์ฟีน แอมเฟตามีน โคเคอีน มอร์ฟีน ฯลฯ

  จนส่งผลให้เกิดความผิดปกทางร่างกาย ทำให้ดูซูบซีด อ่อนเพลียและไม่มีเรี่ยวแรงตลอดเวลา เกิดอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง มีอาการประสาทหลอนหรือมีภาวะโรคทางจิต  

แพทย์จะวินิจฉัยและสรุปความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีโรคติดยาเสพติดให้โทษ และจะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดในใบรับรองแพทย์ 5 โรค


คลิกสอบถามก่อนขอใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนการขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค กับอินทัชเมดิแคร์

ขั้นตอนการจองคิวขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค

จองคิวเพื่อขอใบรับรองแพทย์ที่อินทัชเมดิแคร์ได้ 4 ช่องทางดังนี้

 1. จองผ่าน line OA อินทัชเมดิแคร์ (คลิกที่นี่เพื่อจองผ่าน line)

 2. จองผ่านเพจ Facebook อินทัชเมดิแคร์ (คลิกที่นี่เพื่อจองคิวบน Facebook)

 3. จองทางโทรศัพท์ Hotline 081-562-7722 และเบอร์คลินิกสาขา (คลิกที่นี่เพื่อดูเบอร์โทรศัพท์สาขา)

 4. จองผ่านอีเมลโดยกรอกแบบฟอร์ม (คลิกที่นี่เพื่อนัดหมาย)

โดยสามารถสอบถามราคาใบรับรองแพทย์ก่อนได้ ระบุสาขา วันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ รวมไปถึงสามารถสอบถามเส้นทาง ขอแผนที่หรือวิธีการเดินทาง ให้คุณเดินทางได้สะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทางได้ค่ะ


 ขั้นตอนขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค โดย walk in

ขั้นตอนการขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค แบบ walk in

ในกรณีที่ไม่ทราบวันเวลาที่จะเข้ารับบริการที่แน่นอน ก็สามารถ walk in ได้ เมื่อเข้ามาที่คลินิกแล้วมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ

 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และแจ้งว่าต้องการขอใบรับรองแพทย์ 5 โรค

 2. ทำการวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และซักประวัติเบื้องต้น

 3. พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพและซักประวัติสุขภาพอย่างละเอียด ฟังปอด ดูผิวหนัง

 4. ชำระค่าบริการใบรับรองแพทย์

 5. ตรวจสอบความถูกต้องและรับใบรับรองแพทย์ ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที


ขอใบรับรองแพทย์

โดยส่วนใหญ่แล้วใบรับรองแพทย์ 5 โรค จะถือเป็นเอกสารรับรองแพทย์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการสมัครเรียน สมัครเข้าทำงาน ทำใบขับขี่ ทำ/ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยผู้ขอใบรับรองแพทย์จะต้องผ่านการประเมินและตรวจสุขภาพครบทั้ง 5 โรคหรืออาจมีการตรวจสุขภาพ/ตรวจโรคอื่นๆ เพิ่มเติมตามแต่ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนด

  ก่อนขอรับใบรับรองแพทย์ 5 โรค ควรตรวจสอบรายละเอียดอย่างครบถ้วนว่าแบบฟอร์มที่ใช้จะต้องเป็นแบบไหน ในบางครั้งอาจต้องใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่ต้นสังกัดเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น  

และนอกไปจากนี้ควรขอใบรับรองแพทย์ก่อนการใช้จริงไม่เกิน 1 เดือน (30 วัน) เพื่อป้องกันปัญหาใบรับรองแพทย์หมดอายุ


ใบรับรองแพทย์ประเภทอื่นๆที่อินทัชเมดิแคร์ให้บริการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม 


เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
  แก้ไขล่าสุด : 20/07/2023

website counter

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้