ใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ เพื่อต่อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ไกด์

ใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ เป็นหนึ่งในเอกสารสำคัญที่ผู้ที่ต้องการขอใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ต้องเตรียมเอกสารเอาไว้ให้พร้อมก่อนการยื่นเรื่อง ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์เป็นเอกสารที่ช่วยรับรองว่าบุคคลนั้นๆ ผ่านการตรวจสอบสุขภาพทั้งทางร่างและจิตใจมาอย่างครบถ้วน พร้อมมีการลงความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าผู้ขอใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์มีสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์สามารถปฏิบัติงานมัคคุเทศก์หรือไกด์ได้โดยไม่มีอุปสรรคต่อการทำงาน

สาระน่ารู้เกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ ก.พ.


ใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ คืออะไร?

ใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ คือ เอกสารหรือหนังสือทางการแพทย์ที่ใช้เป็นหลักฐานรับรองสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้ขอรับใบรับรองแพทย์ ซึ่งในปัจจุบันมีการกำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารยื่นประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ร่วมกับเอกสารจำเป็นอื่นๆ

ใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วัน

โดยผู้ที่ต้องการขอใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ที่ออกโดยแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภา และใบรับรองแพทย์จะต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นขอจนถึงวันที่ต้องใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์


มัคคุเทศก์ คืออะไร?

มัคคุเทศก์ หรือ ไกด์ (Guide) คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นผู้นำทางหรือผู้ชี้ทางให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีการกำหนดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนการทำงานเอาไว้ล่วงหน้า หน้าที่หลักของมัคคุเทศก์หรือไกด์คือจะต้องเป็นผู้ที่คอยให้รายละเอียดและอธิบายข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบ

มัคคุเทศก์ที่มีใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์

นอกไปจากนี้ยังนับรวมไปจนถึงการดูแลและอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ กับนักท่องเที่ยว เช่น การดูแลให้ความปลอดภัยทั้งทางร่างกาย จิตใจและทรัพย์สิน การรับ-ส่งนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ตามกำหนดการ โดยอาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์สามารถแยกย่อยออกเป็นหลายประเภท เช่น

 • มัคคุเทศก์ทั่วไป

 • มัคคุเทศก์เดินป่า

 • มัคคุเทศก์ทางทะเล

 • มัคคุเทศก์ศิลปวัฒนธรรม


ขอใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ ทักแชท

ใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ ไกด์ สำคัญอย่างไร?

ใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ เป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องใช้เพื่อการประกอบการพิจารณาให้ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์แก่บุคคลนั้นๆ เนื่องจากผู้ที่ต้องการเป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์จะต้องมีสภาพร่างกาย จิตใจที่แข็งแรงและสมบูรณ์เป็นปกติเพื่อการดูแลนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายอื่นๆ ตามมา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จำเป็นจะต้องได้รับการประเมินเบื้องต้นและผ่านการรับรองลงความเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าบุคคลนั้นๆ มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์หรือไกด์ได้โดยที่ไม่มีอุปสรรคทั้งทางร่างกายและจิตใจ
5 โรคต้องห้ามใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์

โดยในใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ จะต้องมีการตรวจและประเมินอาการของโรคเหล่านี้

 • วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
 • โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
 • โรคติดยาเสพติดให้โทษ
 • โรคพิษสุราเรื้อรัง
 • โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว
  พร้อมกันนี้แพทย์ผู้ตรวจจะต้องเซ็นต์ชื่อรับรองผลการตรวจ และลงตราประทับของคลินิกหรือสถานพยาบาลลงในใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ จึงจะกลายเป็นเอกสารใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้อง สมบูรณ์  

ต่อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ต่อบัตรไกด์ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ใบรับรองแพทย์ มััคคุเทศก์ เอกสารต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์
 • แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.๑๐)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 30 วัน (นับจากวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพจนถึงวันที่ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์ หรือใบอนุญาตไกด์) ซึ่งจะต้องมีการรับรองว่าผู้ขอต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์ ผู้ขอบัตรอนุญาตมัคคุเทศก์ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือยาเสพติดให้โทษหรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด พร้อมตราประทับของ คลินิก หรือสถานพยาบาล และลายมือชื่อของแพทย์ผู้ทำการตรวจ (ใช้ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงเท่านั้น แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์)
ใบอนุญาตเป็นมััคคุเทศก์ฉบับจริง เอกสารต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์
 • ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ฉบับจริง (หากใบอนุญาตเดิมสูญหายจะต้องมีหลักฐานใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ)
 • บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ (บัตรเดิม) และสำเนาบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ในกรณีที่บัตรหายจะต้องมีหลักฐานใบแจ้งความจากสถานีตำรวจ)
 • ในกรณีที่ขอต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์เพราะมีการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จะต้องมีสำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ภาพถ่ายหน้าตรง พื้นหลังสีฟ้า ไม่สวมแว่นตา สีผมธรรมชาติ ไม่ใส่เครื่องประดับและต่างหู) 
 • ค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 200 บาท

ขอใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ ทักแชท

บัตรไกด์หมดอายุ ต่อได้ไหม?  

บัตรไกด์ ใบอนุญาตมัคคุเทศก์ มีอายุการใช้งาน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต และสามารถยื่นคำขอต่ออายุบัตรได้ล่วงหน้า 120 วัน (ประมาณ 4 เดือน) นับถึงวันที่บัตรไกด์หรือใบอนุญาตหมดอายุ

ราคาใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์

ราคาใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสถานพยาบาล คลินิก ซึ่งจะประกอบไปด้วยค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการทางการแพทย์

  ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์  


สำหรับใครที่ต้องการขอใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ ได้ที่คลินิกใกล้ฉัน หรือต้องการขอใบรับรองแพทย์ คลินิกในกรุงเทพฯ สามารถติดต่อเข้ามาที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สาขา ใกล้ฉัน ได้ทุกสาขา

เราพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพพร้อมออกใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ ที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและแม่นยำ สามารถใช้งานทางการตามกฎหมายแพทยสภาได้ ด้วยมาตรฐานของการให้บริการทุกขั้นตอนอย่างมืออาชีพ หากสนใจขอใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ ที่อินทัชเมดิแคร์ สามารถค้นหา คลินิกใกล้ฉัน ใน google ได้เลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

   Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

   @qns9056c

   อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม 


เรียบเรียงโด อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
 
แก้ไขล่าสุด : 26/09/2023

counter for my website

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้