แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

Last updated: 24 เม.ย 2567  |  44291 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

เราขอสรุป แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ที่คลินิกและโรงพยาบาลส่วนใหญ่ต้องมีให้บริการ และทางผู้รับบริการสามารถขอใบรับรองแพทย์เพิ่มเติม หรือ ใช้บริการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้สามารถนำตัวอย่างไปติดต่อคลินิกได้ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วตรงกัน ซึ่งทางเราได้รวบข้อมูลมาจากประสบการณ์และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก , เขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร และ โรงพยาบาลรัฐ

คลิกหัวข้อแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่คุณสนใจ

 1. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้สำหรับผู้มาตรวจรักษาจริง

 2. รูปแบบใบรับรองแพทย์ สำหรับลาป่วย

 3. รูปใบรับรองแพทย์ 5 โรค

 4. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สมัครงาน

 5. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน

 6. ฟอร์มใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่

 7. แบบฟอร์ม สำหรับต่ออายุตั๋วทนายความ

 8. แบบฟอร์ม สำหรับต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์

 9. รูปแบบใบรับรองแพทย์ กพ สมัครงานราชการ

 10. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ เพื่อทำ Work Permit

 11. รูปแบบใบรับรองแพทย์ ทำงานในสถานที่อับอากาศ

 12. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 10 โรค

 13. แบบฟอร์ม สณ11 (ผู้สัมผัสอาหาร)

 14. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 15. รูปแบบใบรับรองแพทย์ ทำงานบนที่สูง

 16. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สมัคร รด.

 17. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำหรับการขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน ทอท.

 18. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด

 19. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ Seaman Book

 20. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สมัครเรียนว่ายน้ำ

 21. การออกแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ที่ต้องระวัง


1. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้สำหรับผู้มาตรวจรักษาจริง

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้สำหรับผู้มาตรวจรักษาจริง

 

2. รูปแบบใบรับรองแพทย์ สำหรับลาป่วย

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับลาป่วย

3. รูปใบรับรองแพทย์ 5 โรค

รูปแบบเอกสารใบรับรองแพทย์ 5 โรค

4. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สมัครงาน

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สมัครงาน

5. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน

ขอใบรับรองแพทย์

 

6. ฟอร์มใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่

ฟอร์มใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่

7. แบบฟอร์ม สำหรับต่ออายุตั๋วทนายความ

แบบฟอร์ม สำหรับต่ออายุตั๋วทนายความ

อ้างอิงจาก : แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

 

8. แบบฟอร์ม สำหรับต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์

เอกสารใบรับรองแพทย์ สำหรับต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์

อ้างอิงจาก : แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กรมการท่องเที่ยว

 

9. รูปแบบใบรับรองแพทย์ กพ สมัครงานราชการ

เอกสารใบรับรองแพทย์ กพ สมัครงานราชการ

 อ้างอิงจาก : แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำนักงาน ก.พ.

 

10. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ เพื่อทำ Work Permit 

เอกสารใบรับรองแพทย์ เพื่อทำ Work Permit

ขอใบรับรองแพทย์

 

11.  รูปแบบใบรับรองแพทย์ ทำงานในสถานที่อับอากาศ

รูปแบบใบรับรองแพทย์ ทำงานในสถานที่อับอากาศ ส่วนที่ 1

รูปแบบใบรับรองแพทย์ ทำงานในสถานที่อับอากาศ ส่วนที่ 2

12. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 10 โรค

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ 10 โรค

13. แบบฟอร์ม สณ11 (ผู้สัมผัสอาหาร)

แบบฟอร์ม สณ11 (ผู้สัมผัสอาหาร)

14. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

15. รูปแบบใบรับรองแพทย์ ทำงานบนที่สูง

รูปแบบใบรับรองแพทย์ ทำงานบนที่สูง ส่วนที่ 1

รูปแบบใบรับรองแพทย์ ทำงานบนที่สูง ส่วนที่ 2

16. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์สมัคร รด.

เอกสารใบรับรองแพทย์สมัคร รด.

 17. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำหรับการขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน ทอท.

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำหรับการขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน ทอท.

18. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด

19. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ Seaman Book

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ Seaman Book

20. แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สมัครเรียนว่ายน้ำ

แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สมัครเรียนว่ายน้ำ

ขอใบรับรองแพทย์


การออกแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ ที่ต้องระวัง

แพทย์กับการออกแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

 1. แพทย์ห้ามออกใบรับรองแพทย์อันเป็นเท็จ เช่น การระบุว่าเป็นโรคต่างๆ โดยไม่ตรงตามความเป็นจริง การออกใบรับรองแพทย์โดยที่คนไข้ฝากผู้อื่นมาตรวจ ดังที่กล่าวมานี้ถือเป็นการออกใบรับรองแพทย์อันเป็นเท็จมีความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง

 2. ก่อนออกใบรับรองแพทย์ควรต้องถามจุดประสงค์ให้ละเอียด เช่น เอาใบต่อใบขับขี่ เอาใบสมัครงาน หรือการเอาไปลางาน

 3. แพทย์จะไม่ออกใบรับรองแพทย์ตามที่คนไข้ร้องขอ เช่น การระบุวันที่ต้องการลาป่วย การระบุโรคหรืออาการที่คนไข้ร้องขอโดยที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง

 4. แพทย์ห้ามออกใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หากมีการออกใบรับรองแพทย์ย้อนหลังอาจเป็นช่องทางให้คนไข้นำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องได้

 5. แพทย์ห้ามออกใบรับรองแพทย์โดยที่ไม่ได้ตรวจคนไข้ ต้องยืนยันให้เจ้าตัวที่จะขอใบรับรองแพทย์มาพบหมอด้วยตัวเอง 

ประชาชนที่ให้แพทย์ออกแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์

สำหรับประชาชนหรือคนไข้ที่ขอให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้ทั้งๆ ที่รู้ว่าไม่ถูกต้อง ขอให้แพทย์ระบุโรคที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง และนำไปใช้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 269 ด้วย (ผู้ใดทุจริต ใช้ หรืออ้างคำรับรองอันเกิดจากการกระทำผิด ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)


  แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก
    ติอต่อ สอบถาม 
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้