ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่น ทักษะเฉพาะทางกับการขอวีซ่าทำงานในญี่ปุ่น

ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่นทักษะเฉพาะทาง กับการขอวีซ่าทำงานในญี่ปุ่น

ตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่น สิ่งสำคัญที่จะขาดไปเสียไม่ได้สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไปทำงานในญี่ปุ่น เนื่องจากก่อนการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจเช็กสุขภาพและเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากอื่นๆ ตามมาในช่วงเวลาที่เราต้องอยู่ต่างแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่น

  ก่อนเดินทางไปทำงานญี่ปุ่นที่มีการกำหนดให้ผ่านการคัดกรองและตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งต้องใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ ทำงานญี่ปุ่น เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าตัวเราไม่ป่วยเป็นหนึ่งในโรคต้องห้ามหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่ไม่สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นได้  

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่น

โดยเอกสารสำคัญที่ผู้มีความประสงค์ที่จะทำงานในประเทศญี่ปุ่นทั้งแบบที่เดินทางไปทำงานด้วยตัวเอง การใช้บริษัทจัดหางานหรือสมัครผ่านกรมการจัดหางานจะต้องจัดเตรียมเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอวีซ่าทำงานในญี่ปุ่น ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ ทำงานญี่ปุ่น ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility: COE) ใบคำร้องขอวีซ่าและเอกสารสำคัญอื่นๆ เพื่อให้การยื่นขอวีช่าไปทำงานในญี่ปุ่นเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสามารถเดินทางไปทำงานได้ตามช่วงเวลาที่วางแผนไว้ ตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่น ตรวจอะไรบ้าง? ใบรับรองแพทย์ ทำงานญี่ปุ่น ขอได้จากที่ไหน บทความนี้จากอินทัชเมดิแคร์มีคำตอบ

ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่นทักษะเฉพาะทาง ทักแชท


ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่น ตรวจอะไรบ้าง?

ก่อนการเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นจำเป็นจะต้องทำการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาลหรือคลินิกและขอรับใบรับรองแพทย์ ทำงานญี่ปุ่น โดยมีแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนรับใบประกอบโรคศิลป์ แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรมจากแพทยสภาเป็นผู้ทำการตรวจประเมินสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ตามกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดรายการตรวจสุขภาพสำหรับบุคคลทั่วไปก่อนเข้าทำงานในญี่ปุ่น ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังนี้

การซักประวัติของผู้ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่นโดยแพทย์

การซักประวัติของผู้ตรวจสุขภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเริ่มทำการตรวจสอบโรคผ่านการซักประวัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ โดยจะเป็นการตรวจสอบร่างกายและสังเกตอาการเบื้องต้นว่าบุคคลนั้นๆ ไม่ป่วยเป็นโรคอันตราย โรคติดต่อหรือโรคต้องห้ามตามกฎหมายควบคุมการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นกำหนดเอาไว้ นอกไปจากนี้ยังมีการเก็บประวัติการเข้าโรงพยาบาล ประวัติการผ่าตัดและประวัติการใช้ยาเพื่อการรักษาโรคร่วมด้วย


สนใจตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่นคลิกที่นี่


การตรวจร่างกายขั้นพื้นฐาน

 • การวัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก

 • การวัดและทดสอบค่าสายตา (VA) ตาบอดสี

 • การทดสอบระบบการฟังและการได้ยิน (Audiometry)

 • การตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR)

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 • การวัดค่าความดันโลหิต

 • การตรวจปัสสาวะ (เพื่อตรวจหาระดับน้ำตาลและโปรตีน)

 • การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 • การตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)

 • การตรวจการทำงานของตับ (GGT, SGOT, SGPT)

 • การตรวจไขมันในเลือด (HDL, LDL) เป็นต้น

การตรวจคัดกรองโรค

การขอวีซ่าทำงานญี่ปุ่นจะต้องผ่านเกณฑ์การตรวจคัดกรองโรคตามที่กฎหมายควบคุมการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นกำหนดเอาไว้ และห้ามมิให้บุคคลที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเดินทางเข้าไปทำงานภายในประเทศ โดยแบ่งระดับของโรคออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ โรคติดต่อประเภทที่ 1 โรคติดต่อประเภทที่ 2 และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่


ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่นทักษะเฉพาะทาง ทักแชท

ยื่นวีซ่าไปทำงานญี่ปุ่น ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ไหม?

การยื่นขอวีซ่าไปทำงานญี่ปุ่นหรือการยื่นขออนุญาตทักษะเฉพาะทางจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ร่วมด้วยเสมอเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันว่าผู้ที่มีความประสงค์ขอวีซ่าทำงานญี่ปุ่นหรือขออนุญาตทักษะเฉพาะทางได้ผ่านการตรวจโรคจากแพทย์ พร้อมทั้งมีการแจ้งประวัติการเข้ารับการรักษา ประวัติการเข้าโรงพยาบาล ประวัติการผ่าตัด ประวัติการใช้ยาเพื่อการรักษาโรคไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่ป่วยเป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่ห้ามมิให้เข้าไปสู่ประเทศญี่ปุ่น

วีซ่าทำงาน คืออะไร?

วีซ่าทำงาน คือ หนังสืออนุญาตหรือใบอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถเดินทางเข้ามาทำงานและพำนักอาศัยอยู่ภายในประเทศได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีสถานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศหรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ เป็นผู้ออกหนังสืออนุญาตทำงานหรือวีซ่าทำงาน โดยวีซ่าทำงานญี่ปุ่นมีชื่อเรียกว่าชูโรวีซ่า (shurou visa) มีทั้งแบบอายุ 1 ปี 3 ปีและวีซ่าทำงาน 5 ปี ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ยื่นขอวีซ่าทำงานและดุลยพินิจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่น โดยวีซ่าทำงานญี่ปุ่นแบ่งแยกย่อยออกเป็น 19 ประเภทตามลักษณะงานต่างๆ เช่น
ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่นทักษะเฉพาะทาง นักการฑูต ศาสตราจารย์
 • วีซ่านักการทูต (Diplomatic Visa) เช่น นักการทูต ผู้แทนขององค์กรระหว่างประเทศ
 • วีซ่าเจ้าหน้าที่ขององค์กรภาครัฐต่างประเทศ
 • วีซ่าศาสตราจารย์ (Professor) เช่น อาจารย์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 • วีซ่าผู้เชี่ยวชาญ (Highly Skilled Professional)
ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่นทักษะเฉพาะทาง ศิลปิน วิศวกร นักดนตรี
 • วีซ่าศิลปิน (Artist)
 • วีซ่านักแสดง (Entertainer) เช่น การแสดงละคร นาฏศิลป์ นักกีฬา นักดนตรี หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้ความบันเทิง
 • วีซ่าด้านวิศวกรรม มนุษยศาสตร์และกิจการต่างประเทศ เช่น วิศวกร ดีไซเนอร์ นักออกแบบ นักแปล ครูสอนภาษา ล่ามแปลภาษา ฯลฯ
 • วีซ่าแรงงานทักษะเฉพาะทาง (Specified Skilled Worker)
ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่นทักษะเฉพาะทาง ผู้จัดการ นักข่าว
 • วีซ่าธุรกิจ เช่น ผู้จัดการ กรรมการบริษัท CEO
 • วีซ่าผู้ประกอบกิจกรรมทางศาสนา (Religious Activities)
 • วีซ่านักสื่อสารมวลชน เช่น นักข่าว ผู้ประกาศข่าว ช่างกล้อง/ช่างภาพข่าว
 • วีซ่าด้านกฎหมายและการให้บริการด้านบัญชี เช่น นักบัญชี นักการภาษี นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ ทนายความ ตุลาการ ฯลฯ
ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่น เพื่อให้แน่ใจว่าร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

การยื่นวีซ่าทำงานญี่ปุ่น มีโรคต้องห้ามอะไรบ้าง?

ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางไปทำงานญี่ปุ่นและยื่นขอวีซ่าทำงานจะต้องมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและไม่เป็นป่วยโรคติดต่อร้ายแรงเหล่านี้

โรคติดต่อประเภท 1

โรคติดต่อประเภท 1 สามารถแบ่งออกเป็น 7 โรค ได้แก่

1. ไข้เลือดออกอีโบลา โรคระบาดที่มีต้นกำเนิดในแถบแอฟริกาตะวันตก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งนับเป็นโรคติดต่อรุนแรงและสร้างอันตรายถึงชีวิต

2. ไข้เลือดออกไครเมียน-คองโก เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง สามารถแพร่กระจายผ่านเห็บและแพร่จากคนสู่คนได้โดยการสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งและสารน้ำ

3. ไข้ทรพิษ/ฝีดาษ เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส สามารถแพร่ผ่านคนสู่คนได้ผ่านทางระบบทางเดินหายใจ มีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 30


ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่นทักษะเฉพาะทาง ทักแชท

4. ไข้เลือดออกที่ระบาดทางทวีปอเมริกาใต้ แบ่งออกเป็น 4 ประเทศ คือ

 • ไข้เลือดออกอาร์เจนตินา

 • ไข้เลือดออกบราซิล

 • ไข้เลือดออกโบลิเวีย

 • ไข้เลือดออกเวเนซุเอล่า

ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่น ต้องตรวจคัดกรองกาฬโรค

5. กาฬโรค เป็นโรคที่เกิดจากสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กและสามารถแพร่กระจายสู่คนได้ ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเยอร์ซีเนีย เพสติส (Yersinia pestis) หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมก็อาจทำให้มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 50-60

ไข้เลือดออกมาร์บวร์ก โรคต้องห้ามในใบรับรองแพทย์ ไปทํางานญี่ปุ่น
6. ไข้เลือดออกมาร์บวร์ก เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันในตระกูลฟิโลไวริเดอี (Filoviridae) ที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค ส่งผลให้ผู้ที่ติดเชื้อมีภาวะเลือดออกมากและอาจทำให้เสียชีวิตภายในช่วง 8-9 วันหลังการรับเชื้อ
ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่น ต้องตรวจคัดกรองไข้เลือดออกลาสซา

7. ไข้เลือดออกลาสซา เป็นโรคไข้เลือดออกอีกหนึ่งชนิดที่มีหนูเป็นพาหะนำโรค มีระยะฟักตัวของโรคประมาณ 1-3 สัปดาห์ อาการโดยทั่วไปคล้ายกับโรคไข้เลือดออก แต่หากในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงจะมีเลือดออกจากร่างกายจำนวนมาก เกล็ดเลือดลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดภาวะช็อก


ตรวจสุขภาพ ไปทํางานญี่ปุ่นทักษะเฉพาะทาง ทักแชท

โรคติดต่อประเภท 2

โดยสามารถแบ่งโรคติดต่อประเภท 2 ออกได้เป็น 6 โรค ได้แก่

 • โปลิโอ

 • วัณโรค

 • โรคคอตีบ

 • โรคซาร์ส (SARS)

 • โรคเมอร์ส (MERS)

 • ไข้หวัดนก (H5N1 และ H7N9)

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ โรคต้องห้ามในใบรับรองแพทย์ ไปทํางานญี่ปุ่น

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

สามารถแบ่งไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดจากคนสู่คนโดยมีเชื้อไวรัสเป็นต้นเหตุ โดยที่ประชาชนทั่วไปไม่มีภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งอาจมีการแพร่กระจายที่รวดเร็วในระดับชาติและมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพประชาชน

2.ไข้หวัดใหญ่ที่เกิดการระบาดช้ำ ไข้หวัดใหญ่ที่ถูกกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคมว่าเคยมีการระบาดในอดีตและไม่มีการตรวจพบการระบาดของโรคเป็นระยะเวลานาน มีการกลับมาระบาดอีกครั้งโดยที่ประชาชนทั่วไปไม่มีภูมิคุ้มกันโรค

สนใจตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่นคลิกที่นี่


ราคาตรวจสุขภาพ ทำงานญี่ปุ่นทักษะเฉพาะทาง

ราคาตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่น วีซ่าทักษะเฉพาะทาง


แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่น

 • แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่น หน้าที่ 1

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่น หน้าที่ 1

 • แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่น หน้าที่ 2

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่น หน้าที่ 2

 • แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่น หน้าที่ 3

แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่น หน้าที่ 3

 • แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่น หน้าที่ 4

 แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่น หน้าที่ 4

ตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าทำงานญี่ปุ่น ต้องใช้อะไรบ้าง?

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่นและขอวีซ่าทำงาน มีดังนี้

 • แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ที่กำหนด (หรือหากไม่มีสามารถใช้แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของทางคลินิกหรือสถานพยาบาลได้)

 • หนังสือเดินทางตัวจริงและฉบับสำเนา

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่ใส่แว่นตา ไม่ใส่เครื่องประดับ ไม่แต่งภาพ ขนาด 1-2 นิ้ว (ขนาดของภาพถ่ายที่ใช้ ขึ้นอยู่กับขนาดตามที่แบบฟอร์มกำหนด) ภาพถ่ายจะต้องมีอายุเกินไม่เกิน 6 เดือน

 • ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่าทำงานญี่ปุ่น อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับรายการตรวจคัดกรองของแต่ละแบบฟอร์ม

สนใจเข้ารับบริการทักไลน์สนใจเข้ารับบริการโทร 081-562-7722


การยื่นวีซ่าทำงานญี่ปุ่นใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นขอวีซ่าทำงานญี่ปุ่น (shurou visa) จะต้องจัดเตรียมเอกสารที่ต้องแสดงในการยื่นคำร้องขอวีซ่าทำงาน ดังนี้

เอกสารยื่นวีซ่าทำงานกรณีที่ไม่ใช้ใบรับรองแพทย์ ทำงานญี่ปุ่น
 • หนังสือเดินทางฉบับจริง โดยควรมีหน้าว่างที่ไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไปและหากมีหนังสือเดินทางฉบับเก่าให้นำมาแสดงด้วย
 • ใบคำร้องขอวีซ่า (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย)
 • รูปถ่าย ขนาด 2x2 นิ้ว เป็นภาพสีหรือขาวดำ พื้นหลังเป็นสีอ่อน ไม่มีลวดลายและไม่มีการตกแต่งภาพถ่าย มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า พร้อมกรอกวัตถุประสงค์ในการเดินทางและลงลายมือชื่อตามหนังสือเดินทางให้ครบถ้วน ถูกต้อง  
 • ใบรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility: COE) ที่ทางบริษัทผู้ว่าจ้างในประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ออกให้ ฉบับจริงและสำเนา
 • ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนาอีก 1 ชุด
 • ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จะต้องเตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลให้พร้อม เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรสหรือใบสำคัญการหย่า ใช้ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด 
  ในกรณีที่มีการยื่นขอวีซ่าแรงงานทักษะเฉพาะทาง เช่น งานพยาบาล, งานก่อสร้าง, อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์, การซ่อมและดูแลรักษารถยนต์, งานเกี่ยวกับการเกษตร ฯลฯ จะต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ร่วมด้วยเสมอ  
ใบรับรองแพทย์ ไปทํางานญี่ปุ่น ที่ออกให้โดยคลินิกหรือสถานพยาบาล
 • ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้โดยคลินิกหรือสถานพยาบาล

 • เอกสารเกี่ยวกับเงินบำนาญ เบี้ยประกันสุขภาพและภาษี (ขอรับได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือบริษัท) เช่น หนังสือรับรองการจัดเก็บภาษีและหนังสือรับรองการเสียภาษี, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, สำเนาบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ, หนังสือรับรองการชำระเงินประกันสุขภาพแห่งชาติ

 • เอกสารที่รับรองว่าผ่านการสอบ The Japan Foundation Test for Basic Japanese หรือ JFT-Basic ที่เป็นการทดสอบเพื่อวัดระดับความสามารถเกี่ยวกับการสื่อสารและการใช้ชีวิตประจำวันของชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

 • ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงานโดยย่อ 


อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม คลินิก ใกล้ฉัน เราเป็นคลินิกเวชกรรมที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ไปทำงานญี่ปุ่นโดยทีมเจ้าหน้าที่ พยาบาลและแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมออกใบรับรองแพทย์ ทำงานญี่ปุ่น ที่ครบครันทั้งการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน การตรวจคัดกรองโรคทั้งโรคติดต่อประเภท 1 โรคติดต่อประเภท 2 และโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และไข้หวัดที่เกิดการระบาดซ้ำ)

ขอใบรับรองแพทย์ ทำงานญี่ปุ่น ที่สะดวก รวดเร็วและได้มาตรฐานที่คลินิก ใกล้ฉัน ต้องที่อินทิชเมดิแคร์ สามารถค้นหา คลินิก ใกล้ฉัน ใน google เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมตอบคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใบรับรองแพทย์ ไปทำงานญี่ปุ่น เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจนมากที่สุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก
สนใจทักแชท
  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เรียบเรียงโดย อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม
 แก้ไขล่าสุด : 27/09/2023

web counters


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้