รู้จักใบรับรองแพทย์ คืออะไร และใช้ทำอะไรได้บ้าง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 ใบรับรองแพทย์ ใช้ทำอะไร


ใบรับรองแพทย์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ ทำให้เกิดความสับสนในการนำไปใช้งาน เช่น หากต้องทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่ต้องใช้แบบไหน ตรวจอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีใบรับรองแพทย์สำหรับ ศึกษาต่อ, work permit, การทำงานในสถานที่เฉพาะเช่นสถานที่อับอากาศ หรือใบรับรองแพทย์สมัครงาน เป็นต้น

แพทย์ออกใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์คืออะไร?

ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารที่ยืนยันว่าผู้ถือมีการเข้ารับการตรวจสุขภาพจริงตามรายการที่กำหนดเอาไว้ซึ่งผู้ที่อำนาจออกใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

 

โดยเมื่อมีการตรวจสุขภาพแล้วแพทย์จะลงนามในเอกสารเพื่อยืนยันว่าผู้ที่มาตรวจสุขภาพไม่เป็นโรคที่อาจจะกระทบกับกิจกรรมที่จะต้องกระทำในแต่ละวันให้กับผู้ที่มาตรวจสุขภาพเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ


ใบรับรองแพทย์นำไปใช้ในเรื่องใดได้บ้าง

1. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่

ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ นั้นครอบคลุมทั้งในเรื่องของการต่อใบขับขี่, การทำใบขับขี่ใหม่, การเปลี่ยนประเภทใบขับขี่ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

 

ส่วนที่ผู้ขอยืนยันว่าตนเองไม่มีโรคต่างๆ ตามที่กำหนดคือ โรคประจำตัวหรือการรักษาที่ส่งผลต่อการขับขี่, อุบัติเหตุและการผ่าตัด, โรคลมชัก, ประวัติอื่นที่สำคัญ อันเกี่ยวข้องกับการขับรถ

ใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่

อีกส่วนคือส่วนที่แพทย์รับรองว่าผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพไม่เป็นผู้มีอาการทางจิตหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานหรือขับรถได้ ไม่มีการติดสารเสพติดหรือพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีอาการของโรคต่างๆ คือ

  1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม

  2. วัณโรคในระยะอันตราย

  3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอันน่ารังเกียจต่อสังคม

  4. อื่นๆ (ถ้ามี)

         *ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์ที่จะใช้ทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่ มีอายุ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ขอ 


ใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้สมัครงาน

2. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้สมัครงาน

         ใบรับรองแพทย์สมัครงาน ใช้สำหรับยืนยันสุขภาพของผู้สมัครงาน ว่าไม่เป็นโรคที่อาจกระทบกับการปฏิบัติงานหรือโรคที่อาจติดต่อไปยังลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน โดยในแต่ละอาชีพหรือองค์กรก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น หากเป็นอาชีพทั่วไปอาจใช้แค่ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

 

ที่ประกอบด้วยการตรวจ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, อาการติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเท้าช้าง และโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่ส่งผลกับการทำงาน

นอกจากนี้ยังมีอาชีพบางอย่างที่อาจต้องทำการตรวจเพิ่มเติม เช่น อาชีพที่ต้องทำงานในสถานที่อับอากาศ ที่ต้องทำการตรวจสุขภาพเพื่อดูความแข็งแรง เช่น โรคหัวใจโต, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคหอบหืด, โรคปอด, โรคลมชัก, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ศึกษาต่อ

3. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ศึกษาต่อ

         ใบรับรองแพทย์ สำหรับเรียนต่อ ใช้สำหรับรับรองสุขภาพเพื่อเข้าศึกษาต่อทั้งใน และต่างประเทศ โดยจะเป็นใบรับรองแพทย์ 5 โรค ประกอบด้วย  โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, อาการติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเท้าช้าง

   การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ


ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ทำ Work Permit

4. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ทำ Work Permit

ใบรับรองแพทย์สำหรับทำ Work Permit เป็นการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ เพื่อหาและรับรองว่าจะไม่เป็นโรคร้ายแรง 6 โรคด้วยกันคือ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, โรคยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเท้าช้าง / Elephantiasis และ โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

  คลิกที่นี่เพื่อขอใบรับรองแพทย์ ทำ Work Permit


 

สอบถามรายละเอียด

  081-562-7722

 

ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ลาป่วย

5. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ลาป่วย

ใบรับรองแพทย์สำหรับใช้ลาป่วย เป็นใบรับรองแพทย์ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดี โดยแพทย์จะออกเอกสารรับรองว่าผู้ขอมีอาการป่วยตามที่ระบุและมาตรวจจริง

 

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลางานเพื่อที่จะไม่เสียผลประโยชน์ที่ควรได้รับ เช่น ถูกตัดเงินเดือนวันที่ขาดงานเป็นต้น

 


 

 


ขั้นตอนการขอรับใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนการขอรับใบรับรองแพทย์ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คลินิกว่ามาขอรับใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการรับรองในกรณีใด เจ้าหน้าที่จะให้คุณวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก ณ จุดให้บริการของคลินิก

  2. เจ้าหน้าที่จะทำการซักประวัติของคุณเบื้องต้น ก่อนเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  3. เมื่อเข้าพบแพทย์ แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย เพื่อใช้ระบุในใบรับรองแพทย์ ตามที่คุณได้แจ้งความต้องการไว้

  4. หลังจากนั้นเมื่อคุณได้รับใบรับรองแพทย์ เจ้าหน้าที่จะให้คุณตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดในใบรับรองแพทย์เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

  5. ชำระเงินค่าบริการขอออกใบรับรองแพทย์


ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน, ทำใบขับขี่

ใบรับรองแพทย์ เพื่อศึกษาต่อ

ใบรับรองแพทย์ แรงงานต่างชาติ (work Permit)

ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร (10 โรค)

ใบรับรองแพทย์แรงงานต่างด้าว

สำหรับท่านที่ต้องการขอใบรับรองแพทย์ ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดและใช้บริการได้จากสาขาใกล้บ้านทุกสาขา หรือค้นหาจาก คลินิกใกล้ฉัน ผ่าน Google

 

เรามีทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลการตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำมากที่สุดในการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

ติดต่อสอบถาม ขอใบรับรองแพทย์

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้