รู้จักใบรับรองแพทย์ คืออะไร และใช้ทำอะไรได้บ้าง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 ใบรับรองแพทย์ ใช้ทำอะไร


ใบรับรองแพทย์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ ทำให้เกิดความสับสนในการนำไปใช้งาน เช่น หากต้องทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่ต้องใช้แบบไหน ตรวจอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีใบรับรองแพทย์สำหรับ ศึกษาต่อ, work permit, การทำงานในสถานที่เฉพาะเช่นสถานที่อับอากาศ หรือใบรับรองแพทย์สมัครงาน เป็นต้น

เลือกเนื้อหาเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ที่คุณสนใจ


แพทย์ออกใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ คืออะไร?

ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารที่ยืนยันว่าผู้ถือมีการเข้ารับการตรวจสุขภาพจริงตามรายการที่กำหนดเอาไว้ซึ่งผู้ที่อำนาจออกใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

โดยเมื่อมีการตรวจสุขภาพแล้วแพทย์จะลงนามในเอกสารเพื่อยืนยันว่าผู้ที่มาตรวจสุขภาพไม่เป็นโรคที่อาจจะกระทบกับกิจกรรมที่จะต้องกระทำในแต่ละวันให้กับผู้ที่มาตรวจสุขภาพเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ


ใบรับรองแพทย์นำไปใช้ในเรื่องใดได้บ้าง

1. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่

ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ นั้นครอบคลุมทั้งในเรื่องของการต่อใบขับขี่, การทำใบขับขี่ใหม่, การเปลี่ยนประเภทใบขับขี่ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ผู้ขอยืนยันว่าตนเองไม่มีโรคต่างๆ ตามที่กำหนดคือ โรคประจำตัวหรือการรักษาที่ส่งผลต่อการขับขี่, อุบัติเหตุและการผ่าตัด, โรคลมชัก, ประวัติอื่นที่สำคัญ อันเกี่ยวข้องกับการขับรถ

ใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่

อีกส่วนคือส่วนที่แพทย์รับรองว่าผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพไม่เป็นผู้มีอาการทางจิตหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานหรือขับรถได้ ไม่มีการติดสารเสพติดหรือพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีอาการของโรคต่างๆ คือ

 1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม

 2. วัณโรคในระยะอันตราย

 3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอันน่ารังเกียจต่อสังคม

 4. โรคยาเสพติดให้โทษ

 5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

*ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์ที่จะใช้ทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่ มีอายุ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ขอ


ใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้สมัครงาน

2. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้สมัครงาน

ใบรับรองแพทย์สมัครงาน ใช้สำหรับยืนยันสุขภาพของผู้สมัครงาน ว่าไม่เป็นโรคที่อาจกระทบกับการปฏิบัติงานหรือโรคที่อาจติดต่อไปยังลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน โดยในแต่ละอาชีพหรือองค์กรก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น หากเป็นอาชีพทั่วไปอาจใช้แค่ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

ที่ประกอบด้วยการตรวจ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, อาการติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเท้าช้าง และโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่ส่งผลกับการทำงาน


นอกจากนี้ยังมีอาชีพบางอย่างที่อาจต้องทำการตรวจเพิ่มเติม เช่น อาชีพที่ต้องทำงานในสถานที่อับอากาศ ที่ต้องทำการตรวจสุขภาพเพื่อดูความแข็งแรง เช่น โรคหัวใจโต, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคหอบหืด, โรคปอด, โรคลมชัก, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ศึกษาต่อ

3. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ศึกษาต่อ

ใบรับรองแพทย์ สำหรับเรียนต่อ ใช้สำหรับรับรองสุขภาพเพื่อเข้าศึกษาต่อทั้งใน และต่างประเทศ โดยจะเป็นใบรับรองแพทย์ 5 โรค ประกอบด้วย  โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, อาการติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเท้าช้าง

  การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ


ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ทำ Work Permit

4. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ทำ Work Permit

ใบรับรองแพทย์สำหรับทำ Work Permit เป็นการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ เพื่อหาและรับรองว่าจะไม่เป็นโรคร้ายแรง 6 โรคด้วยกันคือ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, โรคยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเท้าช้าง / Elephantiasis และ โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

  คลิกที่นี่เพื่อขอใบรับรองแพทย์ ทำ Work Permit


 

สอบถามรายละเอียด

  081-562-7722

 

ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ลาป่วย

5. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ลาป่วย

ใบรับรองแพทย์สำหรับใช้ลาป่วย เป็นใบรับรองแพทย์ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดี โดยแพทย์จะออกเอกสารรับรองว่าผู้ขอมีอาการป่วยตามที่ระบุและมาตรวจจริง

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลางานเพื่อที่จะไม่เสียผลประโยชน์ที่ควรได้รับ เช่น ถูกตัดเงินเดือนวันที่ขาดงานเป็นต้น


แต่การขอใบรับรองแแพทย์เพื่อลาป่วย แพทย์จะไม่ออกย้อนหลังให้ คนไข้ต้องมาตรวจตามจริงตรงตามวันที่มีอาการเจ็บป่วย


ขั้นตอนการขอรับใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนการขอรับใบรับรองแพทย์ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คลินิกว่ามาขอรับใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการรับรองในกรณีใด เจ้าหน้าที่จะให้คุณวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก ณ จุดให้บริการของคลินิก

 2. เจ้าหน้าที่จะทำการซักประวัติของคุณเบื้องต้น ก่อนเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 3. เมื่อเข้าพบแพทย์ แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย เพื่อใช้ระบุในใบรับรองแพทย์ ตามที่คุณได้แจ้งความต้องการไว้

 4. หลังจากนั้นเมื่อคุณได้รับใบรับรองแพทย์ เจ้าหน้าที่จะให้คุณตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดในใบรับรองแพทย์เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

 5. ชำระเงินค่าบริการใบรับรองแพทย์


ข้อควรระวังในการใช้ใบรับรองแพทย์

 1. การออกใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วเท่านั้น

 2. แพทย์จะต้องระบุรายละเอียด อาการ ภาวะสุขภาพตามความเป็นจริงของคนไข้อย่างตรงไปตรงมา ไม่ลงข้อมูลที่เป็นเท็จ แพทย์จะไม่ออกใบรับรองแพทย์ตามคำขอของคนไข้ที่ขอให้เปลี่ยนชื่อโรค ลงโรคเกินความจริง หรือจะให้ออกใบรับรองแพทย์ย้อนหลังเพื่อไปลางาน เพราะผิดจริยธรรมและผิดกฏหมาย

 3. หากแพทย์ที่เป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ไม่ได้ตรวจสุขภาพคนไข้จริง จะมีความผิดเกี่ยวกับข้อบังคับของแพทยสภา ซึ่งอาจถูกลงโทษให้พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


ใบรับรองแพทย์ ที่ไม่สามารถออกได้

ใบรับรองแพทย์ ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ไม่สามารถออกให้กับคนไข้ได้ มีดังนี้

 1. ใบรับรองแพทย์ ลางานย้อนหลัง

 2. ใบรับรองแพทย์ ออนไลน์

สำหรับท่านที่ต้องการขอใบรับรองแพทย์ ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดและใช้บริการได้จากสาขาใกล้บ้านทุกสาขา หรือค้นหาจาก คลินิกใกล้ฉัน ผ่าน Google

เรามีทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลการตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำมากที่สุดในการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

ติดต่อสอบถาม ขอใบรับรองแพทย์

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เรียบเรียงโดย แพทย์หญิงอรอุมา เพียรผล
  แก้ไขล่าสุด : 09/05/2023

free counter

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้