รู้จักใบรับรองแพทย์ คืออะไร และใช้ทำอะไรได้บ้าง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง 

 ใบรับรองแพทย์ ใช้ทำอะไร


ใบรับรองแพทย์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ ทำให้เกิดความสับสนในการนำไปใช้งาน เช่น หากต้องทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่ต้องใช้แบบไหน ตรวจอะไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีใบรับรองแพทย์สำหรับ ศึกษาต่อ, work permit, การทำงานในสถานที่เฉพาะเช่นสถานที่อับอากาศ หรือใบรับรองแพทย์สมัครงาน เป็นต้น

เลือกเนื้อหาเกี่ยวกับใบรับรองแพทย์ที่คุณสนใจ


แพทย์ออกใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ คืออะไร?

ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารที่ยืนยันว่าผู้ถือมีการเข้ารับการตรวจสุขภาพจริงตามรายการที่กำหนดเอาไว้ซึ่งผู้ที่อำนาจออกใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

โดยเมื่อมีการตรวจสุขภาพแล้วแพทย์จะลงนามในเอกสารเพื่อยืนยันว่าผู้ที่มาตรวจสุขภาพไม่เป็นโรคที่อาจจะกระทบกับกิจกรรมที่จะต้องกระทำในแต่ละวันให้กับผู้ที่มาตรวจสุขภาพเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ


ใบรับรองแพทย์นำไปใช้ในเรื่องใดได้บ้าง

1. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่

ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ นั้นครอบคลุมทั้งในเรื่องของการต่อใบขับขี่, การทำใบขับขี่ใหม่, การเปลี่ยนประเภทใบขับขี่ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

ส่วนที่ผู้ขอยืนยันว่าตนเองไม่มีโรคต่างๆ ตามที่กำหนดคือ โรคประจำตัวหรือการรักษาที่ส่งผลต่อการขับขี่, อุบัติเหตุและการผ่าตัด, โรคลมชัก, ประวัติอื่นที่สำคัญ อันเกี่ยวข้องกับการขับรถ

ใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่

อีกส่วนคือส่วนที่แพทย์รับรองว่าผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพไม่เป็นผู้มีอาการทางจิตหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานหรือขับรถได้ ไม่มีการติดสารเสพติดหรือพิษสุราเรื้อรัง และไม่มีอาการของโรคต่างๆ คือ

 1. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือระยะที่ปรากฏอาการอันเป็นที่น่ารังเกียจต่อสังคม

 2. วัณโรคในระยะอันตราย

 3. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการอันน่ารังเกียจต่อสังคม

 4. โรคยาเสพติดให้โทษ

 5. โรคพิษสุราเรื้อรัง

*ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์ที่จะใช้ทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่ มีอายุ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ขอ


ใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้สมัครงาน

2. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้สมัครงาน

ใบรับรองแพทย์สมัครงาน ใช้สำหรับยืนยันสุขภาพของผู้สมัครงาน ว่าไม่เป็นโรคที่อาจกระทบกับการปฏิบัติงานหรือโรคที่อาจติดต่อไปยังลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน โดยในแต่ละอาชีพหรือองค์กรก็จะแตกต่างกันออกไป เช่น หากเป็นอาชีพทั่วไปอาจใช้แค่ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

ที่ประกอบด้วยการตรวจ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, อาการติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเท้าช้าง และโรคร้ายแรงอื่นๆ ที่ส่งผลกับการทำงาน


นอกจากนี้ยังมีอาชีพบางอย่างที่อาจต้องทำการตรวจเพิ่มเติม เช่น อาชีพที่ต้องทำงานในสถานที่อับอากาศ ที่ต้องทำการตรวจสุขภาพเพื่อดูความแข็งแรง เช่น โรคหัวใจโต, โรคถุงลมโป่งพอง, โรคหอบหืด, โรคปอด, โรคลมชัก, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ศึกษาต่อ

3. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ศึกษาต่อ

ใบรับรองแพทย์ สำหรับเรียนต่อ ใช้สำหรับรับรองสุขภาพเพื่อเข้าศึกษาต่อทั้งใน และต่างประเทศ โดยจะเป็นใบรับรองแพทย์ 5 โรค ประกอบด้วย  โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, อาการติดยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเท้าช้าง

  การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ


ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ทำ Work Permit

4. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ทำ Work Permit

ใบรับรองแพทย์สำหรับทำ Work Permit เป็นการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ เพื่อหาและรับรองว่าจะไม่เป็นโรคร้ายแรง 6 โรคด้วยกันคือ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, โรคยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเท้าช้าง / Elephantiasis และ โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3

  คลิกที่นี่เพื่อขอใบรับรองแพทย์ ทำ Work Permit


 

สอบถามรายละเอียด

  081-562-7722

 

ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ลาป่วย

5. ใบรับรองแพทย์เพื่อใช้ลาป่วย

ใบรับรองแพทย์สำหรับใช้ลาป่วย เป็นใบรับรองแพทย์ที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดี โดยแพทย์จะออกเอกสารรับรองว่าผู้ขอมีอาการป่วยตามที่ระบุและมาตรวจจริง

เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลางานเพื่อที่จะไม่เสียผลประโยชน์ที่ควรได้รับ เช่น ถูกตัดเงินเดือนวันที่ขาดงานเป็นต้น


แต่การขอใบรับรองแแพทย์เพื่อลาป่วย แพทย์จะไม่ออกย้อนหลังให้ คนไข้ต้องมาตรวจตามจริงตรงตามวันที่มีอาการเจ็บป่วย


ขั้นตอนการขอรับใบรับรองแพทย์

ขั้นตอนการขอรับใบรับรองแพทย์ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์คลินิกว่ามาขอรับใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้ประกอบการรับรองในกรณีใด เจ้าหน้าที่จะให้คุณวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก ณ จุดให้บริการของคลินิก

 2. เจ้าหน้าที่จะทำการซักประวัติของคุณเบื้องต้น ก่อนเข้าพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 3. เมื่อเข้าพบแพทย์ แพทย์จะทำการตรวจร่างกาย เพื่อใช้ระบุในใบรับรองแพทย์ ตามที่คุณได้แจ้งความต้องการไว้

 4. หลังจากนั้นเมื่อคุณได้รับใบรับรองแพทย์ เจ้าหน้าที่จะให้คุณตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดในใบรับรองแพทย์เพื่อความถูกต้องอีกครั้ง

 5. ชำระเงินค่าบริการใบรับรองแพทย์


ข้อควรระวังในการใช้ใบรับรองแพทย์

 1. การออกใบรับรองแพทย์จะต้องเป็นแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วเท่านั้น

 2. แพทย์จะต้องระบุรายละเอียด อาการ ภาวะสุขภาพตามความเป็นจริงของคนไข้อย่างตรงไปตรงมา ไม่ลงข้อมูลที่เป็นเท็จ แพทย์จะไม่ออกใบรับรองแพทย์ตามคำขอของคนไข้ที่ขอให้เปลี่ยนชื่อโรค ลงโรคเกินความจริง หรือจะให้ออกใบรับรองแพทย์ย้อนหลังเพื่อไปลางาน เพราะผิดจริยธรรมและผิดกฏหมาย

 3. หากแพทย์ที่เป็นผู้ออกใบรับรองแพทย์ไม่ได้ตรวจสุขภาพคนไข้จริง จะมีความผิดเกี่ยวกับข้อบังคับของแพทยสภา ซึ่งอาจถูกลงโทษให้พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ


ใบรับรองแพทย์ ที่ไม่สามารถออกได้

ใบรับรองแพทย์ ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ไม่สามารถออกให้กับคนไข้ได้ มีดังนี้

 1. ใบรับรองแพทย์ ลางานย้อนหลัง

 2. ใบรับรองแพทย์ ออนไลน์

สำหรับท่านที่ต้องการขอใบรับรองแพทย์ ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดและใช้บริการได้จากสาขาใกล้บ้านทุกสาขา หรือค้นหาจาก คลินิกใกล้ฉัน ผ่าน Google

เรามีทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลการตรวจที่รวดเร็วและแม่นยำมากที่สุดในการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก

ติดต่อสอบถาม ขอใบรับรองแพทย์

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เรียบเรียงโดย แพทย์หญิงอรอุมา เพียรผล
  แก้ไขล่าสุด : 21/02/2024

free counter

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้