ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ,

ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน , ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน

ที่อินทัชเมดิแคร์ คลินิกในกรุงเทพ คลินิกใกล้ฉัน

ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน

เอกสารอย่างใบรับรองแพทย์ถือเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อหลายวัตถุประสงค์เช่น ทำใบขับขี่ สมัครงาน เป็นต้น โดยเฉพาะเรื่องของการขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่, ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียนและการขอใบรับรองแพทย์ สมัครงาน ในปัจจุบันเองการขอเอกสารประเภทนี้มีความสะดวกขึ้น

เพราะไม่ต้องเสียเวลาไปโรงพยาบาลให้ยุ่งยาก สามารถขอได้จากคลินิกใกล้ฉันได้เลย ซึ่งใครที่อยู่ใกล้กับอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม ทางคลินิกของเราก็มีบริการออกใบรับรองแพทย์ 5 โรค สำหรับสมัครเรียน สมัครงาน และใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่ (ต่ออายุใบขับขี่) ด้วย

ข้อมูลใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ที่น่าสนใจ

สมัครเรียน

ทำไมต้องมีใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ , ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน ,ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน

ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่, ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน, ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน เป็นเอกสารยืนยันจากทางแพทย์ผู้ตรวจร่างกายว่าบุคคลนั้น ๆ ไม่มีปัญหาในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตในเบื้องต้นอันอาจก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เช่น การเกิดอุบัติเหตุระหว่างขับรถบนท้องถนนจนนำไปสู่อุบัติเหตุหรือเรื่องไม่คาดฝัน, การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ หรือความพร้อมในการเรียนและศึกษาต่อ  เป็นต้น

ในการใช้ใบรับรองแพทย์ สมัครงานราชการ สำนักงานก.พ.ต้องใช้ ใบรับรองแพทย์ผลการตรวจโรคต้องห้ามตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 (อ้างอิงจาก สำนักงานก.พ.)

ในการใช้ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ต้องใช้ฟอร์มใบรับรองแพทย์รูปแบบใหม่ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถและบัตรประจำตัวคนขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2564 และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุใบอนุญาตผู้ประจำรถ พ.ศ. 2564 (อ้างอิงจาก กรมการขนส่งทางบก)

บางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน เพื่อใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (อ้างอิงจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น)ข่าวสารใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ (ต่อใบขับขี่)

 

 


ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ต้องดำเนินการอย่างไร 

สำหรับผู้ที่ต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ทั้งการทำครั้งแรก หรือการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ของตนเอง (ระเบียบกรมการขนส่งทางบก) ต้องมีการขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ จากคลินิกหรือสถานพยาบาลที่มีการรับรองโดยแพทยสภาเท่านั้น ลักษณะแบบฟอร์มจะเป็นแบบเดียวกับกรมการขนส่งทางบก ในเอกสารจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  1. ส่วนผู้ขอใบรับรองแพทย์ จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอเอกสาร เช่น ชื่อ - สกุล, ที่อยู่, หมายเลขประจำตัวประชาขน, ประวัติในด้านสุขภาพ, ประวัติการรักษา หรือผู้มีอาการชักจะต้องได้รับการตรวจจากแพทย์โดยละเอียด เป็นต้น

  2. ส่วนของแพทย์ จะเป็นการระบุข้อมูลของแพทย์ผู้ตรวจ สถานพยาบาลที่ทำการตรวจ รวมถึงข้อมูลทั่วไปและความเห็นของแพทย์ เป็นต้น

ทำใบขับขี่

ใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่ สามารถให้บริการออนไลน์ได้ไหม?

ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาจำนวนมาก สนใจขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ทางออนไลน์เพื่อความสะดวกไม่ต้องเดินทางเข้ามารับบริการหรือลดความเสี่ยงจากสัมผัส

 

ทางอินทัชเมดิแคร์มีนโยบายให้ลูกค้าเข้ามารับบริการตรวจตามจริง  เพราะการออกใบรับรองแพทย์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือไม่ได้ตรวจวินิจฉัยจริงอาจจะมีส่งผลเสียต่อผู้ป่วยเอง เช่น การขับรถชน เกิดอุบัติเหตุ ฯลฯ และยังส่งผลเสียไปถึงผู้อื่นๆที่อยู่บนท้องถนนด้วย


ขั้นตอนการตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ กับอินทัชเมดิแคร์

ผู้ที่ต้องการขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ เพื่อดำเนินการทำใบขับขี่ หรือต่อใบขับขี่จะต้องเดินทางไปยังคลินิก สถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าขอใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบขับขี่และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป อินทัชเมดิแคร์มีขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัยเพื่อยืนยันความถูกต้องดังนี้

ขั้นตอนการตรวจ เพื่อขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่

ตรวจสอบบัตรประชาชน

ขั้นตอนแรกคือต้องยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับการตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ กับคลินิกโดยการยื่นบัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกให้โดยรัฐ ว่าถูกต้องตรงกับผู้ที่มารับบริการหรือไม่

ตรวจตาบอดสีพร้อมวัดสัญญาณชีพ

เจ้าหน้าที่จะทำการวัดชีพจร ความดันโลหิต รวมทั้งวัดส่วนสูง และชั่งน้ำหนักของคนไข้ เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แพทย์วินิจฉัยในลำดับถัดไป และที่สำคัญในการออกใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่
จำเป็นจะต้องได้รับการตรวจตาบอดสีด้วย ซึ่งที่อินทัชเมดิแคร์จะเป็นการตรวจแบบคัดกรอบโดยอ่านบนแผ่นภาพ

แพทย์ตรวจและวินิจฉัยความพร้อมร่างกายเพื่อจะใช้ในการขับขี่

ขั้นตอนสุดท้ายผู้รับบริการเข้าตรวจกับแพทย์และรับการวินิจฉัยความพร้อมร่างกาย ภาวะสุขภาพว่าพร้อมสำหรับการขับขี่หรือไม่ และรอรับใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ได้เลย ใช้เวลาไม่นาน

ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ของอินทัชเมดิแคร์คลินิกใช้แบบฟอร์มตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก (อ้างอิงจาก กรมการขนส่งทางบก)


รายการตรวจใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน,ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน ต้องดำเนินการอย่างไร

ทางด้านของผู้ที่ต้องการใบรับรองแพทย์ สมัครงานและใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน หลายแห่งมักเรียกว่า “ใบรับรองแพทย์ 5 โรค” ซึ่งทางสำนักงาน ก.พ., บริษัทหรือสถานศึกษาจะระบุเอาไว้เพื่อยืนยันถึงความมั่นใจในเรื่องสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจว่ามีความแข็งแรงดี ไม่ป่วยเกี่ยวกับโรคที่อาจแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น รวมถึงยังมีความพร้อมในการเรียนและการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งใบรับรองแพทย์ 5 โรคนี้จะประกอบไปด้วยการตรวจ

  1. โรคเรื้อน (Leprosy)

  2. วัณโรคระยะอันตราย (Advandced Pulmonary Tuberculosis)

  3. โรคยาเสพติดให้โทษ (Drug addiction)

  4. โรคพิษสุราเรื้อรัง (Chronic alcoholish)

  5. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)

อย่างไรก็ตามในบางสถานศึกษาหรือบางบริษัทอาจมีการระบุเอาไว้ในเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับการตรวจโรคเพื่อขอใบรับรองแพทย์ว่าต้องการเช็คสุขภาพในด้านไหนเพิ่มเติม ดังนั้นนอกจากการซักถามอาการเบื้องต้นของแพทย์ของโรคต่าง ๆ ตามที่ระบุแล้ว อาจต้องมีการตรวจผลเลือด ผลปัสสาวะ หรือผลเอกซเรย์ปอดด้วยนั่นเอง


 

ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ สามารถใช้ได้นานเท่าไหร่

ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ สามารถใช้ได้ภายในระยะเวลา 30 วัน หรือ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการตรวจและแพทย์ออกใบรับรองแพทย์ให้


 

รูปแบบ ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้อง จะต้องระบุโรคร้ายแรง 5 โรค มีส่วนที่เกี่ยวกับการรับรองสุขภาพของผู้รับการตรวจ และส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจของแพทย์ ระบุชัดเจน

ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ 

นอกจากใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ทางอินทัชเมดิแคร์ก็ให้บริการออกใบรับรองแพทย์สำหรับนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆด้วย ซึ่งตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไป หากต้องการรับบริการก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดก่อนได้ค่ะ


มองหาคลินิกใกล้ฉันหรือคลินิกในกรุงเทพฯเพื่อขอใบรับรองแพทย์ เลือกอินทัชเมดิแคร์คลินิก

สำหรับใครที่ต้องการขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ , ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน, และใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน เน้นความสะดวก หรือมองหาคลินิกใกล้ฉัน หรือคลินิกในกรุงเทพ หากคุณอยู่ใกล้กับอินทัชเมดิแคร์คลนิกเวชกรรมสาขาใด สามารถเดินทางแล้วแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าต้องการตรวจร่างกายเพื่อขอใบรับรองแพทย์ 5 โรคสำหรับดำเนินการในด้านต่าง ๆ ได้เลย


ทั้งทีมเจ้าหน้าที่ พยาบาล แพทย์ พร้อมนำเสนอบริการอย่างเต็มความสามารถ เอกสารได้รับอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญมีความถูกต้อง แม่นยำ ใช้งานทางการตามกฎหมายแพทยสภาได้ ทุกสาขาของเรายินดีให้บริการกับทุกท่าน หากสนใจสามารถค้นหา คลินิกใกล้ฉัน ใน google ได้เลย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก   

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เรียบเรียงโดย แพทย์หญิงอรอุมา เพียรผล
  แก้ไขล่าสุด : 08/05/2023

free hit counter

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้