ใบรับรองแพทย์ 10 ประเภทที่คุณควรรู้ (คลินิกส่วนใหญ่ต้องมี)

Last updated: 13 ธ.ค. 2565  |  24922 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ใบรับรองแพทย์ 10 ประเภท

ใบรับรองแพทย์ 10 ประเภทที่คุณควรรู้ (คลินิกส่วนใหญ่ต้องมี)

       เมื่อพูดถึงใบรับรองแพทย์ เชื่อว่าแทบทุกคนน่าจะเคยได้ยินหรือเคยขอมาบ้าง แต่ถ้าถามลงลึกไปว่าประเภทใบรับรองแพทย์มี่กี่แบบและแบบไหนบ้าง หลายคนก็อาจจะยังไม่สามารถตอบได้ครบ เพราะในความเป็นจริงนั้นเอกสารตัวนี้ยังแบ่งย่อยออกไปได้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งในบทความนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับใบรับรองแพทย์ 10 ประเภทกันให้ละเอียดมากขึ้น

 

ใบรับรองแพทย์คืออะไร?

       ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารที่ออกโดยแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภา เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ถือใบรับรองแพทย์มีการเข้ารับการตรวจสุขภาพจริง โดยมีการลงรายละเอียดของผลตรวจ ลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจรวมถึงวันและเวลาที่มาตรวจจริง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการขอใบรับรองแพทย์นั้นมีหลายอย่างด้วยกันอาทิเช่น เพื่อใช้ในการทำใบขับขี่,ต่อใบขับขี่, สมัครงาน, สมัครเรียน หรือใช้ลาป่วย เป็นต้น

 

ใบรับรองแพทย์ 10 ประเภทมีดังนี้ (เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการ)

 1. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้สำหรับผู้มาตรวจรักษาจริง

 2. ใบรับรองแพทย์สำหรับลาป่วย

 3. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

 4. ใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่

 5. ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit

 6. ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่อับอากาศ

 7. ใบรับรองแพทย์ 10 โรค

 8. ใบรับรองแพทย์ สณ11 หรือ ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร

 9. ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 10. ใบรับรองแพทย์สำหรับสมัครงาน

 

       ได้รู้จักกันใบแล้วว่าใบรับรองแพทย์คืออะไร คราวนี้เรามาดูกันเลยว่าใบรับรองแพทย์ 10 ประเภทที่ คลินิกส่วนใหญ่ต้องมีนั้นประกอบด้วยแบบไหนบ้าง เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม

 

ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้สำหรับผู้มาตรวจรักษาจริง 

       เริ่มต้นกันด้วย ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้สำหรับผู้มาตรวจรักษาจริง โดยวัตถุประสงค์ในการใช้นั้นเพื่อยืนยันสุขภาพหรือความเจ็บป่วยแล้วนำไปเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันภัย, ใช้สิทธิ์สวัสดิการของบริษัทเอกชน สิทธิ์ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา รายละเอียดสำคัญในเอกสารประกอบด้วยข้อมูลของแพทย์และสถานพยาบาลที่ทำการตรวจ ข้อมูลของผู้รับการตรวจ ข้อมูลสุขภาพและความเห็นของแพทย์ อายุของใบรับรองแพทย์ปกติทั่วไปจะอยู่ที่ 30 วัน

ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้สำหรับผู้มาตรวจรักษาจริง

 

 

ใบรับรองแพทย์สำหรับลาป่วย

       ใบรับรองแพทย์สำหรับลาป่วย น่าจะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการใช้งานนั้นก็ตามชื่อเลยก็คือใช้เพื่อการลาป่วย เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ตามที่ควรได้และให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทหรือองค์กร โดยตามข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระบุว่าถ้าเป็นการลาป่วยไม่เกิน 3 วันติดกันโดยนับวันหยุด ไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ เนื่องจากอาจเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่สามารถรักษาได้เองที่บ้าน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานด้วย

ใบรับรองแพทย์สำหรับลาป่วย

 

 

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค 

       ใบรับรองแพทย์ 5 โรค เป็นใบรับรองการตรวจสุขภาพที่ใช้สำหรับการ สมัครงาน, ทำใบขับขี่, ต่อใบขับขี่ , สมัครเรียน หรืออื่นๆ โดยแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพและรับรองว่าผู้มาตรวจไม่เป็นโรคต่างๆ ใน 5 โรคนี้คือ

 1. โรคเรื้อน / Leprosy

 2. วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis

 3. ไม่ปรากฏอาการติดยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction

 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholism

 5. โรคเท้าช้าง /Elephantiasis

ทั้งนี้การนำใบรับรองแพทย์ 5 โรค ไปใช้นั้นต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่มีการตรวจและออกใบรับรองแพทย์ (ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ 5 โรค)

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

 

 

ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ 

        ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่ คือใบรับรองแพทย์ 5 โรค ที่เป็นแบบฟอร์มเฉพาะที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้น โดยมีการปรับปรุงล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครอบคลุมทั้งการทำใบขับขี่ , ต่อใบชับขี่ , เปลี่ยนประเภทรถ ซึ่งในแบบฟอร์มใหม่นี้จะประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ 2 ส่วนคือ

 • ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้ขอใบรับรองแพทย์ ที่มีรายละเอียดส่วนบุคคลและข้อมูลทางสุขภาพ

 • ส่วนที่ 2 ส่วนของแพทย์และคลินิกรวมถึงการวินิจฉัยโรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับขี่ตามที่ระบุเอาไว้ในแบบฟอร์ม

การนำไปใช้ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่มีการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์

(ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่)

ใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่

 

ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit 

      ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit คือ การตรวจสุขภาพชาวต่างชาติ เพื่อออกใบรับรองแพทย์ว่าผู้เข้ารับการตรวจไม่เป็นโรคร้ายแรง 6 โรค (ใบรับรองแพทย์ 6 โรค ) ดังนี้คือ

 1. โรคเรื้อน / Leprosy

 2. วัณโรคระยะอันตราย / Advandced Pulmonary Tuberculosis

 3. โรคยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction

 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholish

 5. โรคเท้าช้าง / Elephantiasis

 6. โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 / Tertiary syphilis

ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit สำหรับชาวต่างชาติ ปกติมีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่เข้ารับการตรวจ 

(ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit)

ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit

 

 

ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่อับอากาศ 

       สำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือซ่อมแซมในสถานที่อับอากาศ เช่น บ่อ, ห้องใต้ดิน, ห้องนิรภัย, ท่อ, เตา, ถังไซโล, อุโมงค์, หลุม จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่อับอากาศ ว่าไม่เป็นโรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและเพื่อนร่วมงาน อาทิ โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว, โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและหลอดเลือดหัวใจ, โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, โรคหอบหืด, โรคปอด, โรคลมชัก, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเกี่ยวกับระบบประสาท, โรคกลัวที่แคบ, โรคทางจิตเวช, โรคเกี่ยวกับการได้ยินและการมองเห็น ซึ่งในตอนท้ายแพทย์จะวินิจฉัยว่าผู้ตรวจสามารถทำงานในที่อับอากาศได้หรือไม่

        ทั้งนี้อายุของใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่อับอากาศอยู่ที่ 1 ปี หรือตามคำแนะนำของแพทย์กรณีมีโรคที่สุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่อับอากาศ)

ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่อับอากาศ

 

 

ใบรับรองแพทย์ 10 โรค 

      สำหรับใบรับรองแพทย์ 10 โรค จัดเป็นใบรับรองแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพบริการเช่น พ่อครัว แม่ครัว พนักงานเสริฟ  ซึ่งโรคที่ตรวจส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในเรื่องของโรคที่มีโอกาสติดต่อไปยังเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มาใช้บริการ โดยเอกสารใบรับรองแพทย์ 10 โรค นั้นประกอบไปด้วย

 1. วัณโรค / Tuberculosis

 2. อหิวาตกโรค / cholera

 3. ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) / Typhoid fever

 4. โรคบิด / Dysentery

 5. ไข้สุกใส / Chickenpox

 6. โรคคางทูม / Mumps

 7. โรคเรื้อน / Leprosy

 8. โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ / Dermatitis

 9. โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส / Hepatitis

 10. โรคอื่นๆ / Other (ขึ้นกับความต้องการของผู้รับบริการ)

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ 10 โรค)

ใบรับรองแพทย์ 10 โรค

 

 

ใบรับรองแพทย์ สณ11 หรือใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร 

       ใบรับรองแพทย์ สณ 11 หรือเรียกอีกชื่อว่า ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร คือ ใบรับรองแพทย์ 10 โรค ที่เป็นแบบฟอร์มเฉพาะของผู้สัมผัสอาหาร โดยในแบบฟอร์มสณ 11 จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ ตำแหน่ง สถานพยาบาล รายละเอียดของผู้เข้ารับบริการพร้อมวันที่ ผลการตรวจโรค 9 โรค และ โรคอื่นๆ (ขึ้นกับความต้องการของผู้รับบริการ) ซึ่งตอนท้ายจะมีสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์พร้อมลงลายมือชื่อยืนยันผลการตรวจ ซึ่งประโยชน์ของใบรับรองแพทย์ สณ 11คือเป็นการช่วยคัดกรองว่าผู้ที่สมัครงานหรือผู้กำลังจะเริ่มงานไม่เป็นโรคติดต่อที่อาจแพร่เชื้อไปสู่เพื่อนร่วมงานหรือผู้มาใช้บริการ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสุขอนามัยอีกด้วย

      สำหรับธุรกิจบางอย่าง เช่น ร้านอาหาร ผลิตอาหาร ครัวกลาง มีความจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ สณ 11 เพื่อยื่นขออนุญาตประกอบกิจการหรือต่ออายุ

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ สณ11 หรือใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร)

ใบรับรองแพทย์ สณ11 หรือใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร



 
ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

       ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานหรือต่ออายุการทำงานของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย สำหรับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา

       ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวมีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่เข้ารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต   

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว)

ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว


ใบรับรองแพทย์สำหรับสมัครงาน

       ใบรับรองแพทย์สำหรับสมัครงาน ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยื่นกับหน่วยงานและองค์กรที่เราจะสมัครงาน เพื่อยืนยันจากทางแพทย์ว่าบุคคลนั้น ๆ ไม่มีปัญหาในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เช่น การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ หรือความพร้อมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

ใบรับรองแพทย์ สำหรับสมัครงาน

 

ข้อแตกต่างระหว่างใบรับรองแพทย์ 10 โรคกับใบรับรองแพทย์ 9 โรค

       หลายคนอาจจะสงสัยว่าใบรับรองแพทย์ 10 โรค(ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร) กับ ใบรับรองแพทย์ 10 โรคและต่างกันอย่างไร ขออธิบายว่าใบรับรองแพทย์ 10 โรค ก็คือใบรับรองแพทย์ 9 โรค  ที่เพิ่มขึ้นการตรวจมาอีก 1 โรคแล้วแต่ผู้รับบริหารหรือบริษัทต้นสังกัดระบุว่าต้องการตรวจเพิ่มเติม

       ทั้งหมดนี้คือ ประเภทใบรับรองแพทย์ 9 แบบ ที่คลินิกส่วนใหญ่ต้องมี โดยการจะขอใบรับรองแพทย์แบบไหนนั้นก็ขึ้นกับแต่ละองค์กรกำหนด ในการเข้ารับบริการจึงต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการขอใบรับรองแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ใดหรือต้องการนำไปใช้ด้านไหนให้ถูกต้อง

       สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยหรือต้องการขอใบรับรองแพทย์กับทางอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมของเราสามารถติดต่อเข้ามาได้จากช่องทางต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกใช้บริการสาขาใกล้บ้านจากการค้นหาผ่านคลินิกใกล้ฉันใน Google เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงระบบการทำงานที่จะช่วยให้คุณได้รับผลการตรวจที่รวดเร็ว แม่นยำ ในราคาที่สบายกระเป๋า


 

ตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก
 ติดต่อ สอบถาม   
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้