ใบรับรองแพทย์ 9 ประเภทที่คุณควรรู้ (คลินิกส่วนใหญ่ต้องมี)

Last updated: 9 มิ.ย. 2565  |  6256 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ใบรับรองแพทย์ 9 ประเภท

ใบรับรองแพทย์ 9 ประเภทที่คุณควรรู้ (คลินิกส่วนใหญ่ต้องมี)

       เมื่อพูดถึงใบรับรองแพทย์ เชื่อว่าแทบทุกคนน่าจะเคยได้ยินหรือเคยขอมาบ้าง แต่ถ้าถามลงลึกไปว่าประเภทใบรับรองแพทย์มี่กี่แบบและแบบไหนบ้าง หลายคนก็อาจจะยังไม่สามารถตอบได้ครบ เพราะในความเป็นจริงนั้นเอกสารตัวนี้ยังแบ่งย่อยออกไปได้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งในบทความนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับใบรับรองแพทย์ 9 ประเภทกันให้ละเอียดมากขึ้น

 

ใบรับรองแพทย์คืออะไร?

       ใบรับรองแพทย์ คือ เอกสารที่ออกโดยแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภา เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ถือใบรับรองแพทย์มีการเข้ารับการตรวจสุขภาพจริง โดยมีการลงรายละเอียดของผลตรวจ ลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจรวมถึงวันและเวลาที่มาตรวจจริง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการขอใบรับรองแพทย์นั้นมีหลายอย่างด้วยกันอาทิเช่น เพื่อใช้ในการทำใบขับขี่,ต่อใบขับขี่, สมัครงาน, สมัครเรียน หรือใช้ลาป่วย เป็นต้น

 

ใบรับรองแพทย์ 9 ประเภทมีดังนี้ (เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการ)

 1. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้สำหรับผู้มาตรวจรักษาจริง

 2. ใบรับรองแพทย์สำหรับลาป่วย

 3. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

 4. ใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่

 5. ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit

 6. ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่อับอากาศ

 7. ใบรับรองแพทย์ 10 โรค

 8. ใบรับรองแพทย์ สณ11 หรือ ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร

 9. ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

 

       ได้รู้จักกันใบแล้วว่าใบรับรองแพทย์คืออะไร คราวนี้เรามาดูกันเลยว่าใบรับรองแพทย์ 9 ประเภทที่ คลินิกส่วนใหญ่ต้องมีนั้นประกอบด้วยแบบไหนบ้าง เพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสม

 

ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้สำหรับผู้มาตรวจรักษาจริง 

       เริ่มต้นกันด้วย ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้สำหรับผู้มาตรวจรักษาจริง โดยวัตถุประสงค์ในการใช้นั้นเพื่อยืนยันสุขภาพหรือความเจ็บป่วยแล้วนำไปเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันภัย, ใช้สิทธิ์สวัสดิการของบริษัทเอกชน สิทธิ์ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา รายละเอียดสำคัญในเอกสารประกอบด้วยข้อมูลของแพทย์และสถานพยาบาลที่ทำการตรวจ ข้อมูลของผู้รับการตรวจ ข้อมูลสุขภาพและความเห็นของแพทย์ อายุของใบรับรองแพทย์ปกติทั่วไปจะอยู่ที่ 30 วัน

ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้สำหรับผู้มาตรวจรักษาจริง

 

 

ใบรับรองแพทย์สำหรับลาป่วย

       ใบรับรองแพทย์สำหรับลาป่วย น่าจะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการใช้งานนั้นก็ตามชื่อเลยก็คือใช้เพื่อการลาป่วย เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ตามที่ควรได้และให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทหรือองค์กร โดยตามข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระบุว่าถ้าเป็นการลาป่วยไม่เกิน 3 วันติดกันโดยนับวันหยุด ไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ เนื่องจากอาจเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่สามารถรักษาได้เองที่บ้าน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานด้วย

ใบรับรองแพทย์สำหรับลาป่วย

 

 

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค 

       ใบรับรองแพทย์ 5 โรค เป็นใบรับรองการตรวจสุขภาพที่ใช้สำหรับการ สมัครงาน, ทำใบขับขี่, ต่อใบขับขี่ , สมัครเรียน หรืออื่นๆ โดยแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพและรับรองว่าผู้มาตรวจไม่เป็นโรคต่างๆ ใน 5 โรคนี้คือ

 1. โรคเรื้อน / Leprosy

 2. วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis

 3. ไม่ปรากฏอาการติดยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction

 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholism

 5. โรคเท้าช้าง /Elephantiasis

ทั้งนี้การนำใบรับรองแพทย์ 5 โรค ไปใช้นั้นต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่มีการตรวจและออกใบรับรองแพทย์ (ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ 5 โรค)

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค

 

 

ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ 

        ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่ คือใบรับรองแพทย์ 5 โรค ที่เป็นแบบฟอร์มเฉพาะที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้น โดยมีการปรับปรุงล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครอบคลุมทั้งการทำใบขับขี่ , ต่อใบชับขี่ , เปลี่ยนประเภทรถ ซึ่งในแบบฟอร์มใหม่นี้จะประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ 2 ส่วนคือ

 • ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้ขอใบรับรองแพทย์ ที่มีรายละเอียดส่วนบุคคลและข้อมูลทางสุขภาพ

 • ส่วนที่ 2 ส่วนของแพทย์และคลินิกรวมถึงการวินิจฉัยโรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับขี่ตามที่ระบุเอาไว้ในแบบฟอร์ม

การนำไปใช้ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่มีการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์ 

(ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่)

ใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่

 

 

ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit 

      ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit คือ การตรวจสุขภาพชาวต่างชาติ เพื่อออกใบรับรองแพทย์ว่าผู้เข้ารับการตรวจไม่เป็นโรคร้ายแรง 6 โรค (ใบรับรองแพทย์ 6 โรค ) ดังนี้คือ

 1. โรคเรื้อน / Leprosy

 2. วัณโรคระยะอันตราย / Advandced Pulmonary Tuberculosis

 3. โรคยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction

 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholish

 5. โรคเท้าช้าง / Elephantiasis

 6. โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 / Tertiary syphilis

ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit สำหรับชาวต่างชาติ ปกติมีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่เข้ารับการตรวจ 

(ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit)

ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit

 

 

ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่อับอากาศ 

       สำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือซ่อมแซมในสถานที่อับอากาศ เช่น บ่อ, ห้องใต้ดิน, ห้องนิรภัย, ท่อ, เตา, ถังไซโล, อุโมงค์, หลุม จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่อับอากาศ ว่าไม่เป็นโรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและเพื่อนร่วมงาน อาทิ โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว, โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและหลอดเลือดหัวใจ, โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, โรคหอบหืด, โรคปอด, โรคลมชัก, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเกี่ยวกับระบบประสาท, โรคกลัวที่แคบ, โรคทางจิตเวช, โรคเกี่ยวกับการได้ยินและการมองเห็น ซึ่งในตอนท้ายแพทย์จะวินิจฉัยว่าผู้ตรวจสามารถทำงานในที่อับอากาศได้หรือไม่

        ทั้งนี้อายุของใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่อับอากาศอยู่ที่ 1 ปี หรือตามคำแนะนำของแพทย์กรณีมีโรคที่สุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่อับอากาศ)

ใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่อับอากาศ

 

 

ใบรับรองแพทย์ 10 โรค 

      สำหรับใบรับรองแพทย์ 10 โรค จัดเป็นใบรับรองแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพบริการเช่น พ่อครัว แม่ครัว พนักงานเสริฟ  ซึ่งโรคที่ตรวจส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในเรื่องของโรคที่มีโอกาสติดต่อไปยังเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มาใช้บริการ โดยเอกสารใบรับรองแพทย์ 10 โรค นั้นประกอบไปด้วย

 1. วัณโรค / Tuberculosis

 2. อหิวาตกโรค / cholera

 3. ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) / Typhoid fever

 4. โรคบิด / Dysentery

 5. ไข้สุกใส / Chickenpox

 6. โรคคางทูม / Mumps

 7. โรคเรื้อน / Leprosy

 8. โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ / Dermatitis

 9. โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส / Hepatitis

 10. โรคอื่นๆ / Other (ขึ้นกับความต้องการของผู้รับบริการ)

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ 10 โรค)

ใบรับรองแพทย์ 10 โรค

 

 

ใบรับรองแพทย์ สณ11 หรือใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร 

       ใบรับรองแพทย์ สณ 11 หรือเรียกอีกชื่อว่า ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร คือ ใบรับรองแพทย์ 10 โรค ที่เป็นแบบฟอร์มเฉพาะของผู้สัมผัสอาหาร โดยในแบบฟอร์มสณ 11 จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ ตำแหน่ง สถานพยาบาล รายละเอียดของผู้เข้ารับบริการพร้อมวันที่ ผลการตรวจโรค 9 โรค และ โรคอื่นๆ (ขึ้นกับความต้องการของผู้รับบริการ) ซึ่งตอนท้ายจะมีสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์พร้อมลงลายมือชื่อยืนยันผลการตรวจ ซึ่งประโยชน์ของใบรับรองแพทย์ สณ 11คือเป็นการช่วยคัดกรองว่าผู้ที่สมัครงานหรือผู้กำลังจะเริ่มงานไม่เป็นโรคติดต่อที่อาจแพร่เชื้อไปสู่เพื่อนร่วมงานหรือผู้มาใช้บริการ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสุขอนามัยอีกด้วย

      สำหรับธุรกิจบางอย่าง เช่น ร้านอาหาร ผลิตอาหาร ครัวกลาง มีความจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ สณ 11 เพื่อยื่นขออนุญาตประกอบกิจการหรือต่ออายุ

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ สณ11 หรือใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร)

ใบรับรองแพทย์ สณ11 หรือใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร 
ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว 

       ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานหรือต่ออายุการทำงานของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย สำหรับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา

       ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวมีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่เข้ารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต   

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว)

ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว


ข้อแตกต่างระหว่างใบรับรองแพทย์ 10 โรคกับใบรับรองแพทย์ 9 โรค

       หลายคนอาจจะสงสัยว่าใบรับรองแพทย์ 10 โรค(ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร) กับ ใบรับรองแพทย์ 10 โรคและต่างกันอย่างไร ขออธิบายว่าใบรับรองแพทย์ 10 โรค ก็คือใบรับรองแพทย์ 9 โรค  ที่เพิ่มขึ้นการตรวจมาอีก 1 โรคแล้วแต่ผู้รับบริหารหรือบริษัทต้นสังกัดระบุว่าต้องการตรวจเพิ่มเติม

       ทั้งหมดนี้คือ ประเภทใบรับรองแพทย์ 9 แบบ ที่คลินิกส่วนใหญ่ต้องมี โดยการจะขอใบรับรองแพทย์แบบไหนนั้นก็ขึ้นกับแต่ละองค์กรกำหนด ในการเข้ารับบริการจึงต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการขอใบรับรองแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ใดหรือต้องการนำไปใช้ด้านไหนให้ถูกต้อง

       สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยหรือต้องการขอใบรับรองแพทย์กับทางอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมของเราสามารถติดต่อเข้ามาได้จากช่องทางต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกใช้บริการสาขาใกล้บ้านจากการค้นหาผ่านคลินิกใกล้ฉันใน Google เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงระบบการทำงานที่จะช่วยให้คุณได้รับผลการตรวจที่รวดเร็ว แม่นยำ ในราคาที่สบายกระเป๋า


 

ตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก
 ติดต่อ สอบถาม   
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้