ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ 19 แบบ คลินิกต้องมี ฉบับอัพเดทปี 2024

Last updated: 18 เม.ย 2567  |  225170 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ รวมใบรับรองแพทย์ ที่คลินิกต้องมี

เมื่อพูดถึใบรับรองแพทย์ เชื่อว่าแทบทุกคนน่าจะเคยได้ยินหรือเคยขอมาบ้าง แต่ถ้าถามลงลึกไปว่าประเภทใบรับรองแพทย์มี่กี่แบบและแบบไหนบ้าง หลายคนก็อาจจะยังไม่สามารถตอบได้ครบ เพราะในความเป็นจริงนั้นเอกสารตัวนี้ยังแบ่งย่อยออกไปได้หลายประเภทตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งในบทความนี้เราจะพาดูตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ทั้ง 18 ประเภทให้ละเอียดมากขึ้น


ใบรับรองแพทย์เป็นเอกสารที่ออกโดยแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ได้รับใบอนุญาตจากแพทยสภา เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้ถือใบรับรองแพทย์มีการเข้ารับการตรวจสุขภาพจริง โดยมีการลงรายละเอียดของผลตรวจ ลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจรวมถึงวันและเวลาที่มาตรวจจริง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการขอใบรับรองแพทย์นั้นมีหลายอย่างด้วยกันอาทิเช่น เพื่อใช้ในการทำใบขับขี่,ต่อใบขับขี่, สมัครงาน, สมัครเรียน หรือใช้ลาป่วย เป็นต้น

เข้ารับบริการ

 

ใบรับรองแพทย์ 19 ประเภทมีดังนี้ (เลือกเนื้อหาที่คุณต้องการ)

 1. เอกสารที่แพทย์ออกให้ผู้มาตรวจรักษาจริง

 2. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับลาป่วย

 3. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ 5 โรค

 4. เอกสารใบตรวจสุขภาพ สมัครงาน

 5. เอกสารใบตรวจสุขภาพ สมัครเรียน

 6. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่

 7. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับต่ออายุตั๋วทนายความ

 8. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์

 9. เอกสารใบรับรองแพทย์ กพ สมัครงานราชการ

 10. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ เพื่อทำ Work Permit

 11. ตัวอย่างผลตรวจสุขภาพ ทำงานในสถานที่อับอากาศ

 12. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ 10 โรค

 13. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สณ11 หรือผู้สัมผัสอาหาร

 14. ตัวอย่างเอกสารตรวจโรคต่างด้าว

 15. ตัวอย่างผลตรวจสุขภาพ ทำงานบนที่สูง

 16. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์สมัคร รด.

 17. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับการขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน ทอท.

 18. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด

 19. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ Seaman Book


1. เอกสารที่แพทย์ออกให้ผู้มาตรวจรักษาจริง

เริ่มต้นกันด้วย ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ที่ออกให้สำหรับผู้มาตรวจรักษาจริง โดยวัตถุประสงค์ในการใช้นั้นเพื่อยืนยันสุขภาพหรือความเจ็บป่วยแล้วนำไปเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการประกันภัย, ใช้สิทธิ์สวัสดิการของบริษัทเอกชน สิทธิ์ข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา รายละเอียดสำคัญในเอกสารประกอบด้วยข้อมูลของแพทย์และสถานพยาบาลที่ทำการตรวจ ข้อมูลของผู้รับการตรวจ ข้อมูลสุขภาพและความเห็นของแพทย์ อายุของใบรับรองแพทย์ปกติทั่วไปจะอยู่ที่ 30 วัน

เอกสารที่แพทย์ออกให้ผู้มาตรวจรักษาจริง

 

2. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับลาป่วย

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับลาป่วย น่าจะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการใช้งานนั้นก็ตามชื่อเลยก็คือใช้เพื่อการลาป่วย เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ตามที่ควรได้และให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทหรือองค์กร โดยตามข้อมูลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระบุว่าถ้าเป็นการลาป่วยไม่เกิน 3 วันติดกันโดยนับวันหยุด ไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ เนื่องจากอาจเป็นการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่สามารถรักษาได้เองที่บ้าน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงานด้วย

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับลาป่วย

 

3. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ 5 โรค

ใบรับรองแพทย์ 5 โรค เป็นใบรับรองการตรวจสุขภาพที่ใช้สำหรับการ สมัครงาน, ทำใบขับขี่, ต่อใบขับขี่ , สมัครเรียน หรืออื่นๆ โดยแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพและรับรองว่าผู้มาตรวจไม่เป็นโรคต่างๆ ใน 5 โรคนี้คือ

 1. โรคเรื้อน / Leprosy

 2. วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis

 3. ไม่ปรากฏอาการติดยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction

 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholism

 5. โรคเท้าช้าง /Elephantiasis

ทั้งนี้การนำใบรับรองแพทย์ 5 โรค ไปใช้นั้นต้องอยู่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่มีการตรวจและออกใบรับรองแพทย์ (ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ 5 โรค)

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ 5 โรค

 

4. เอกสารใบตรวจสุขภาพ สมัครงาน

ใบรับรองแพทย์สำหรับสมัครงาน ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ใช้ยื่นกับหน่วยงานและองค์กรที่เราจะสมัครงาน เพื่อยืนยันจากทางแพทย์ว่าบุคคลนั้น ๆ ไม่มีปัญหาในด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เช่น การทำงานที่ขาดประสิทธิภาพ หรือความพร้อมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น

เอกสารใบตรวจสุขภาพ สมัครงาน

 

5. เอกสารใบตรวจสุขภาพ สมัครเรียน

ใบรับรองแพทย์ สมัครเรียน เป็นเอกสารการตรวจสุขภาพโดยแพทย์ที่สามารถนำไปใช้เพื่อยื่นศึกษาต่อ สมัครเรียนต่อ ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละสถาบันอาจมีรายการตรวจเพิ่มเติมก็ได้

 เอกสารใบตรวจสุขภาพ สมัครเรียน

ขอใบรับรองแพทย์

6. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่

ใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่ คือใบรับรองแพทย์ 5 โรค ที่เป็นแบบฟอร์มเฉพาะที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเท่านั้น โดยมีการปรับปรุงล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ครอบคลุมทั้งการทำใบขับขี่ , ต่อใบชับขี่ , เปลี่ยนประเภทรถ

รายละเอียดสำคัญใน ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่

ส่วนที่ 1 ส่วนของผู้ขอใบรับรองแพทย์

เป็นข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และระบุผลประวัติสุขภาพ ได้แก่ โรคประจำตัว ประวัติการผ่าตัด ประวัติการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล โรคลมชัก โดยต้องได้รับการตรวจจากแพทย์อย่างละเอียด รวมทั้งประวัติโรคอื่นๆที่สำคัญ

ส่วนที่ 2 ส่วนของแพทย์และคลินิก

ส่วนของแพทย์ จะเป็นการระบุข้อมูลของแพทย์ผู้ตรวจ วันที่เข้ารับการตรวจ สถานพยาบาลที่ทำการตรวจ ระบุโรค 5 โรค ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขับขี่ ตามที่ระบุเอาไว้ในแบบฟอร์ม รวมถึงข้อมูลทั่วไปและความเห็นของแพทย์

*การนำไปใช้ต้องอยู่ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่มีการตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่

 

7. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับต่ออายุตั๋วทนายความ

ใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตัวทนายใช้สำหรับจดทะเบียนและรับใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และต่ออายุใบอนุญาตทนายความ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ต่ออายุตั๋วทนาย นอกจากผู้ที่เป็นทนายความจะมีความรู้ความสามารถในทางกฎหมายแล้ว สุขภาพร่างกายก็ต้องได้รับการรับรองจากแพทย์ด้วยว่าปราศจากโรคอันตรายพร้อมจะปฏิบัติงาน

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ ต่ออายุตั๋วทนาย)

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับต่ออายุตั๋วทนายความ

อ้างอิงจาก : แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม

 

8. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์

ใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์ หรือไกด์ เป็นเอกสารอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ที่ทำงานมัคคุเทศก์จะต้องมี สำหรับยื่นขออนุญาตเพื่อทำงานเป็นการยืนยันจากแพทย์ว่าสุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ มัคคุเทศก์)

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับต่อใบอนุญาตมัคคุเทศก์

อ้างอิงจาก : แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กรมการท่องเที่ยว


9. เอกสารใบรับรองแพทย์ กพ สมัครงานราชการ

ใบรับรองแพทย์ กพ หรือสมัครงานราชการ ตรวจโดยแพทย์ สรุปความเห็นและข้อแนะนำของแพทย์ ว่าต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด (ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ กพ)
หมายเหตุ : ควรตรวจสอบกับองค์กรหรือหน่วยงานที่จะยื่นเอกสารใบรับรองแพทย์ก่อนว่าต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากคลินิกหรือโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น

เอกสารใบรับรองแพทย์ กพ สมัครงานราชการ

อ้างอิงจาก : แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ สำนักงาน ก.พ.

 

10. ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit

ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit คือ การตรวจสุขภาพชาวต่างชาติ เพื่อออกใบรับรองแพทย์ว่าผู้เข้ารับการตรวจไม่เป็นโรคร้ายแรง 6 โรค (ใบรับรองแพทย์ 6 โรค ) ดังนี้คือ

 1. โรคเรื้อน / Leprosy

 2. วัณโรคระยะอันตราย / Advandced Pulmonary Tuberculosis

 3. โรคยาเสพติดให้โทษ / Drug addiction

 4. โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic alcoholish

 5. โรคเท้าช้าง / Elephantiasis

 6. โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 / Tertiary syphilis

ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit สำหรับชาวต่างชาติ ปกติมีอายุ 30 วัน นับตั้งแต่เข้ารับการตรวจ (ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ ใบรับรองแพทย์เพื่อทำ Work Permit)

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ เพื่อทำ Work Permit

ขอใบรับรองแพทย์


11. ตัวอย่างผลตรวจสุขภาพ ทำงานในสถานที่อับอากาศ

สำหรับผู้ที่ต้องทำงานหรือซ่อมแซมในสถานที่อับอากาศ เช่น บ่อ, ห้องใต้ดิน, ห้องนิรภัย, ท่อ, เตา, ถังไซโล, อุโมงค์, หลุม จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพที่อับอากาศ เพื่อขอใบรับรองแพทย์ ว่าไม่เป็นโรคที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเองและเพื่อนร่วมงาน

อาทิ โรคลิ้นหัวใจตีบหรือรั่ว, โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและหลอดเลือดหัวใจ, โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ, โรคหอบหืด, โรคปอด, โรคลมชัก, โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคเกี่ยวกับระบบประสาท, โรคกลัวที่แคบ, โรคทางจิตเวช, โรคเกี่ยวกับการได้ยินและการมองเห็น ซึ่งในตอนท้ายแพทย์จะวินิจฉัยว่าผู้ตรวจสามารถทำงานในที่อับอากาศได้หรือไม่

ทั้งนี้อายุของใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ที่ทำงานในสถานที่อับอากาศอยู่ที่ 1 เดือน หรือตามคำแนะนำของแพทย์กรณีมีโรคที่สุ่มเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ : ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตัวอย่างผลตรวจสุขภาพ ทำงานในสถานที่อับอากาศ ส่วนที่ 1

ตัวอย่างผลตรวจสุขภาพ ทำงานในสถานที่อับอากาศ ส่วนที่ 2

12. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ 10 โรค

สำหรับใบรับรองแพทย์ 10 โรค จัดเป็นใบรับรองแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มอาชีพบริการเช่น พ่อครัว แม่ครัว พนักงานเสริฟ  ซึ่งโรคที่ตรวจส่วนใหญ่นั้นจะเน้นในเรื่องของโรคที่มีโอกาสติดต่อไปยังเพื่อนร่วมงานหรือผู้ที่มาใช้บริการ โดยเอกสารใบรับรองแพทย์ 10 โรค นั้นประกอบไปด้วย

 1. วัณโรค / Tuberculosis

 2. อหิวาตกโรค / cholera

 3. ไข้รากสาดน้อย (ไทฟอยด์) / Typhoid fever

 4. โรคบิด / Dysentery

 5. ไข้สุกใส / Chickenpox

 6. โรคคางทูม / Mumps

 7. โรคเรื้อน / Leprosy

 8. โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ / Dermatitis

 9. โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส / Hepatitis

 10. โรคอื่นๆ / Other (ขึ้นกับความต้องการของผู้รับบริการ)

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ 10 โรค)

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ 10 โรค

ข้อแตกต่างระหว่างใบรับรองแพทย์ 10 โรคกับใบรับรองแพทย์ 9 โรค

หลายคนอาจจะสงสัยว่าใบรับรองแพทย์ 10 โรค(ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร) กับ ใบรับรองแพทย์ 10 โรคและต่างกันอย่างไร ขออธิบายว่าใบรับรองแพทย์ 10 โรค ก็คือใบรับรองแพทย์ 9 โรค  ที่เพิ่มขึ้นการตรวจมาอีก 1 โรคแล้วแต่ผู้รับบริหารหรือบริษัทต้นสังกัดระบุว่าต้องการตรวจเพิ่มเติม


ทั้งหมดนี้คือ ประเภทใบรับรองแพทย์ 9 แบบ ที่คลินิกส่วนใหญ่ต้องมี โดยการจะขอใบรับรองแพทย์แบบไหนนั้นก็ขึ้นกับแต่ละองค์กรกำหนด ในการเข้ารับบริการจึงต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการขอใบรับรองแพทย์เพื่อวัตถุประสงค์ใดหรือต้องการนำไปใช้ด้านไหนให้ถูกต้อง

 

13. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สณ11 หรือผู้สัมผัสอาหาร

ใบรับรองแพทย์ สณ 11 หรือเรียกอีกชื่อว่า ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร คือ ใบรับรองแพทย์ 10 โรค ที่เป็นแบบฟอร์มเฉพาะของผู้สัมผัสอาหาร โดยในแบบฟอร์มสณ 11 จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแพทย์ผู้ทำการตรวจสุขภาพ ตำแหน่ง สถานพยาบาล รายละเอียดของผู้เข้ารับบริการพร้อมวันที่ ผลการตรวจโรค 9 โรค และ โรคอื่นๆ (ขึ้นกับความต้องการของผู้รับบริการ) ซึ่งตอนท้ายจะมีสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของแพทย์พร้อมลงลายมือชื่อยืนยันผลการตรวจ ซึ่งประโยชน์ของใบรับรองแพทย์ สณ 11คือเป็นการช่วยคัดกรองว่าผู้ที่สมัครงานหรือผู้กำลังจะเริ่มงานไม่เป็นโรคติดต่อที่อาจแพร่เชื้อไปสู่เพื่อนร่วมงานหรือผู้มาใช้บริการ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสุขอนามัยอีกด้วย

สำหรับธุรกิจบางอย่าง เช่น ร้านอาหาร ผลิตอาหาร ครัวกลาง มีความจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ สณ 11 เพื่อยื่นขออนุญาตประกอบกิจการหรือต่ออายุ

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ สณ11 หรือใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร)

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สณ11 หรือ ใบรับรองแพทย์ผู้สัมผัสอาหาร

 

14. ตัวอย่างเอกสารตรวจโรคต่างด้าว

ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เป็นเอกสารที่ใช้ประกอบการขอใบอนุญาตทำงานหรือต่ออายุการทำงานของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรไทย สำหรับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ พม่า ลาว กัมพูชา

 

ทั้งนี้ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวมีอายุ 60 วัน นับตั้งแต่เข้ารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต   

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว)

ตัวอย่างเอกสารตรวจโรคต่างด้าว


15. ตัวอย่างผลตรวจสุขภาพ ทำงานบนที่สูง

ใบรับรองแพทย์ ทำงานบนที่่สูง สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานบนที่สูง พนักงานทำงานบนที่สูงต้องไม่เป็นโรคที่อาจเกิดอันตรายต่อการทำงานเช่น โรคลมชัก, โรคระบบหัวใจ,โรคกลัวความสูงหรือโรคหลอดเลือด เป็นต้น ช่วยให้ทราบถึงความแข็งแรงของร่างกายว่าพร้อมปฏิบัติงานหรือไม่ และรู้ถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ที่อาจกระทบกับการทำงาน

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้ทำงานบนที่สูง)

ตัวอย่างผลตรวจสุขภาพ ทำงานบนที่สูง ส่วนที่ 1

ตัวอย่างผลตรวจสุขภาพ ทำงานบนที่สูง ส่วนที่ 2

16. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์สมัคร รด.

ใบรับรองแพทย์สมัครเรียน รด. เป็นเอกสารสำคัญมากในการสมัครเรียน รด. เนื่องจากการฝึกฝนร่างกายที่ค่อนข้างหนัก หากนักเรียนท่านใดที่ต้องการเรียนวิชาทาร หรือ รด. จำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพตามที่หน่วยรักษาดินแดนได้ระบุไว้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้เรียนมีความพร้อมทางร่างกายในการฝึก และไม่มีโรคร้ายที่สามารถติดต่อผู้อื่นได้เพราะค่ายฝึกนั้นมีผู้เข้ารับการฝึกเป็นจำนวนมาก หากมีการป่วยสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และหากผู้ฝึกเองมีโรคประจำตัวอาจส่งอันตรายต่อตัวผู้ฝึกเองด้วย

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์สมัคร รด.)

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์สมัคร รด.

17. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับการขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน ทอท.

ใบรับรองแพทย์ สำหรับการขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน ทอท. เอกสารสำหรับการขอใบอนุญาตขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน และใช้ในกรณีต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ฯในกรณีที่บัตรใบอนุญาตเก่าครบกำหนดหมดอายุ ซึ่งใบรับรองแพทย์นี้จะต้องทำการประเมินสุขภาพจะต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้น

(ข้อมูลเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ สำหรับการขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน ทอท.)

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ สำหรับการขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน ทอท.

18. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด

หมอนวด อาชีพที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการประกอบอาชีพ การจะเป็นหมอนวดอย่างถูกกฎหมายนั้นจำเป็นที่จะต้องมีใบขึ้นทะเบียนหมอนวด ซึ่งต้องใช้เอกสารหลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือใบรับรองแพทย์ ทั้งนี้การขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด ก็เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า ตัวผู้สมัครนั้นมีสุขภาพร่างกายที่ปลอดภัย และไม่ส่งผลอันตรายต่อการทำงาน

(ข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด)

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ขึ้นทะเบียนหมอนวด

19. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ Seaman Book

ใบรับรองแพทย์ Seaman Book เอกสารการตรวจสุขภาพเพื่อใช้ทำหนังสือคนประจำเรือ ที่ผู้ประจำเรือต้องมี เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตน บันทึกประวัติการทำงานของผู้ประจำเรือ ใช้เป็นเอกสารกรณีเลิกจ้าง และใช้เพื่อทำใบรับรองแพทย์ ประกาศนียบัตรสุขภาพ คนประจำเรือ (คร.5)

(ข้อมูลเพิ่มเติม ขอใบรับรองแพทย์ Seamanbook)

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ Seaman Book

ขอใบรับรองแพทย์

สำหรับท่านที่มีข้อสงสัยหรือต้องการขอใบรับรองแพทย์กับทางอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมของเราสามารถติดต่อเข้ามาได้จากช่องทางต่างๆ บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกใช้บริการสาขาใกล้บ้านจากการค้นหาผ่านคลินิกใกล้ฉันใน Google เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงระบบการทำงานที่จะช่วยให้คุณได้รับผลการตรวจที่รวดเร็ว แม่นยำ ในราคาที่สบายกระเป๋า
 

ตรวจสุขภาพขอใบรับรองแพทย์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก
 ติดต่อ สอบถาม   
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้