7 เหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
(การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานส่งผลดีกับองค์กรและพนักงานอย่างไร)

 

เหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
 

           บริษัทส่วนใหญ่มีเหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ในหลายมุมมอง ดังนั้นการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน และมีใบรับรองแพทย์มายืนยันก่อนเริ่มงาน จึงถือเป็นสิ่งที่หลายองค์การยึดถือปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความเหมาะสมกับประเภทของงาน เป็นวัฒนธรรมองค์กร หรือทำตามข้อกำหนดของกฎหมายแรงงานและสาธารณสุข ซึ่งการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานของผู้ที่ผ่านการสมัครงานก่อนเข้าทำงานนั้นส่งผลดีกับองค์กรรวมถึงตัวของพนักงานเองในหลายมิติด้วยกัน ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆ กันเลย

7 เหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

  1. ช่วยให้เลือกคนเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ผลดีต่อองค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของราชการ

  3. ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

  4. ลดความเสี่ยงต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กร

  5. ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์ของพนักงาน

  6. พนักงานทราบถึงภาวะสุขภาพและความเสี่ยงด้านสุขภาพของตนเอง

  7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถวางแผนด้านสุขภาพให้กับพนักงานในภาพรวมได้

 

ช่วยองค์กรเลือกคนเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ช่วยให้เลือกคนเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน เป็นการคัดกรองเบื้องต้นอีกอย่างว่าผู้สมัครงาน ที่ผ่านการคัดเลือกจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงที่อยู่กับองค์กร แม้ว่าแต่ละองค์กรจะเลือกพิจารณารับคนเข้าทำงานจาก ความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์ หรือการสัมภาษณ์ แต่การเลือกคนให้เหมาะกับงานในหลายๆ ประเภท จำเป็นต้องตรวจสุขภาพ เพื่อดูความแข็งแรงเพราะสุขภาพของพนักงานมีส่วนให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คงไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่นัก หากคนที่ทำงานให้กับองค์กรต้องลาหยุด หรือขาดงานบ่อยๆ ยิ่งในงานบางประเภทที่จำเป็นต้องทำงานเป็นทีม หรืออยู่ในตำแหน่งสำคัญที่ไม่สามารถมีใครมาทำแทนได้ ยิ่งจำเป็นที่จะต้องนำเรื่องการตรวจสุขภาพและใบรับรองแพทย์มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาก่อนเซ็นสัญญาจ้างพนักงาน

 

2. ผลดีต่อองค์กรในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของราชการ 

       สำหรับงานบางประเภท การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีผลดีต่อตัวองค์กรไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการเลือกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนเข้าทำงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อองค์กรในด้านความถูกต้องตามกฎหมาย เช่น งานที่มีลักษณะเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่อความสะอาด , สุขภาพอนามัย , สารเคมีอันตราย, จุลชีวันเป็นพิษ, กัมมันตภาพรังสี, สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย ฯลฯ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง และส่งรายงานผลการตรวจแก่พนักงานตรวจ ซึ่งหากองค์กรไม่ปฏิบัติตามก็เสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายจนอาจถูกโดนลงโทษได้ หรือแม้แต่การตรวจสารเสพติด แม้กฎหมายจะไม่ได้กำหนด แต่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้องค์กรต้องเสี่ยงโดนตรวจสอบหรือถูกมองว่าสนับสนุนการทำผิดกฎหมายก็ถือว่าค่อนข้างจำเป็นเลยทีเดียว การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน จึงส่งผลดีกับองค์กรทั้งในแง่ของกฎหมาย ประสิทธิภาพการทำงาน และภาพลักษณ์องค์กร ข้อนี้คือเหตุผลหลักของเหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

 

เสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร

3. ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 

       การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ช่วยสะท้อนได้ถึงความใส่ใจ ทั้งต่อการคัดเลือกบุคคลให้มีความเหมาะสมกับงาน, ต่อสุขภาพของผู้คนภายในองค์กร รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย เป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ยิ่งในส่วนของงานบริการที่ต้องพบปะผู้คน หรือให้บริการที่อาจมีผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค เช่น พนักงานห้องอาหาร, กุ๊ก, พนักงานเสิร์ฟ ที่ต้องสัมผัสอาหาร การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน จะช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจในการบริการขององค์กรได้ว่า องค์กรนั้นใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและความสะอาดของสินค้าหรือบริการได้อีกระดับ อินทัชเมดิแคร์รวบรวม 14 รายการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่บริษัทส่วนใหญ่เลือกใช้ (สนใจคลิกเลย)เพื่อให้คุณเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
 
4. ลดความเสี่ยงต่อเพื่อนร่วมงานภายในองค์กร 

        อีกเหตุผลหลักของของเหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานคือการลดความเสี่งต่อเพื่อนร่วมงาน ซึ่งการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน นอกจากจะส่งผลดีกับผู้รับการตรวจสุขภาพเองแล้ว ยังส่งผลต่อเนื่องไปยังเพื่อนร่วมงานภายในองค์กรด้วย เพราะช่วยคัดกรองเบื้องต้นว่าก่อนเข้าทำงาน ผู้สมัครงาน แต่ละคนเป็นหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคติดต่อหรือไม่ เช่น การเอกซเรย์ปอด จะสามารถค้นหาความเสี่ยงต่อวัณโรค ซึ่งเป็นโรคที่สามารถติดต่อจากทางเดินหายใจ ถือเป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อบุคคลอื่นๆ ในองค์กรที่ต้องทำงานร่วมกันต้องมีปัญหาสุขภาพตามไปด้วย ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร

เหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 

5. ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านการแพทย์ของพนักงาน 

        การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ยังมีส่วนช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพของพนักงานได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากการเข้ารับตำแหน่งสำหรับพนักงานในองค์กรนั้น บางองค์กรอาจมีค่าใช้จ่ายที่เป็นสวัสดิการของพนักงานทางด้านการแพทย์ให้เพิ่มเติม เช่น ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่ม วันลาป่วย 30 วัน ตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งหากพนักงานมีประวัติทางด้านสุขภาพที่ไม่ดีก็อาจสร้างภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานคนดังกล่าวให้แก่องค์กรในส่วนของสวัสดิการทางด้านการแพทย์เพิ่มเติมได้ ดังนั้นจึงควรให้มีการตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน หากสนใจตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน คลิกเลย

 

6. พนักงานทราบถึงภาวะสุขภาพและความเสี่ยงด้านสุขภาพของตนเอง 

       เมื่อพนักงานทราบถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพของตนเอง พนักงานก็จะสามารถดูแลตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นๆ หรือทำให้สุขภาพของตนเองแข็งแรงขึ้น ทำให้พนักงานสามารถดำเนินชีวิตและทำงานด้วยความสุขทั้งในด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงสังคม ส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน  แน่นอนว่าเมื่อพนักงานมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานและทีมงาน รวมถึงองค์กรด้วย ข้อนี้คือเหตุผลรองของเหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

 

เหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

 

7. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถวางแผนด้านสุขภาพให้กับพนักงานในภาพรวมได้ 

       ในข้อนี้จะขออธิบายเหตุผลเสริมของเหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน การตรวจสุขภาพประจำปีนั้นเป็นการเช็คความสมบูรณ์ของร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอ เพื่อที่จะป้องกันหรือรักษาโรค รวมถึงดูแลความเจ็บป่วยได้ทัน ซึ่งจะทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ใช้ชีวิตได้ยาวนานยิ่งขึ้น และมีสุขภาพที่ดี พร้อมในการทำงาน และใช้ชีวิต  ดั้งนั้นทุกปีฝ่ายทรัพยากรต้องมีกการตรวจสุขภาพประจำปีหรือฉีดวีคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน ดังนั้นการรับรู้ว่าความเสี่ยงด้านสุขภาพของพนักงานแต่ละคน เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทั้งองค์กร และ ทำให้พนักงานได้รับการตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสมและองค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน ฝ่ายบุคคลสามารถเข้าดู 8 แนวทางในการเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับองค์กร ได้ที่นี่
 

       ตามที่อธิบาย "เหตุผลที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน" มาแล้ว จะเห็นได้ว่า การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีผลดีกับองค์กรในหลายด้านด้วยกัน ทั้งเรื่องของกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของภาครัฐ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ช่วยลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ รวมถึงมีส่วนช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพในระยะยาวได้ด้วย ซึ่งหากคุณกำลังมองหาโปรแกรมการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เรามีแพ็คเกจต่างๆ ที่รองรับความต้องการของคุณในแบบที่กำหนดงบประมาณและโปรแกรมได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณมากที่สุด และสามารถค้น "คลินิกใกล้ฉัน" ใน google
 

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก
line ติดต่อ สอบถาม
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (ชุดมาตรฐาน)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะกลุ่ม พนักงานโรงงานทั่วไป, พนักงานห้องอาหาร, พนักงานโรงแรมทั่วไป

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะกลุ่ม กลุ่มพนักงานออฟฟิศ, กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ, กลุ่มผู้ที่ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง, กลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้