ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (ตรวจร่างกายก่อนเริ่มงาน) หรือตรวจสุขภาพร่างกายก่อนเริ่มงาน

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน คือ การตรวจสุขภาพก่อนที่องค์กรหรือหน่วยงานจะจ้างคนทำงานเข้ามาทำงาน และตรวจความสมบูรณ์ของร่างกายว่าพร้อมปฏิบัติ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน โดยผู้รับการตรวจสุขภาพยังไม่ได้รับการว่าจ้างเป็นลูกจ้างขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรว่าลดความเสี่ยงด้านสุขภาพหรือการเจ็บป่วยของพนักงานภายหลัง ซึ่งการตรวจร่างกายนี้จะมีด้วยกันหลายรูปแบบทั้งการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานพื้นฐานทั่วไป

และการตรวจสุขภาพร่างกายเฉพาะโรคหรือรายการแล็ปที่ทางหน่วยงานกำหนดเอาไว้ เมื่อตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเสร็จ ผู้รับการตรวจสุขภาพจะได้รับใบรายงานผลตรวจสุขภาพและใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันความพร้อมสำหรับเข้าทำงานต่อไป ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (Pre-employment examination) ถือเป็น 1 ใน 6 รูปแบบของการตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์ (ข้อมูลอ้างอิง สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม http://envocc.ddc.moph.go.th/) 

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน) 

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานชุดมาตรฐาน ราคา 490 บาท (เริ่มต้น)

2. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพกลุ่ม A ราคา 790 บาท (เริ่มต้น)

2.1 พนักงานโรงงานทั่วไป, พนักงานห้าง, พีซี ,แคชเชียร์ ราคา 790 บาท (เริ่มต้น)

2.2 กุ๊ก , chef , พนักงานเสิร์ฟ , พนักงานห้องอาหาร ราคา 1,390 บาท (เริ่มต้น)

2.3 พนักงานโรงแรม , รีสอร์ท ราคา 890 บาท (เริ่มต้น)

3. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเฉพาะอาชีพกลุ่ม B ราคา 1,090 บาท (เริ่มต้น)

3.1 พนักงานออฟฟิศ ราคา 1,090 บาท (เริ่มต้น)

3.2 ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ ราคา 1,790 บาท (เริ่มต้น)

3.3 ผู้ปฏิบัติงานบนพื้นที่สูง ราคา 1,390 บาท (เริ่มต้น)

3.4 พี่เลี้ยงเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ราคา 1,090 บาท (เริ่มต้น)

 

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานช่วยประเมินความพร้อมของพนักงานได้ 

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างหนึ่งและต้องปฏิบัติตามกฎของหน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ทั้งตัวองค์กรและผู้สมัครงานควรยึดถือปฏิบัติตามที่กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ต้น โดยบางอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริการให้ผู้คนจำนวนมาก เช่น หากเป็นผู้ทำอาชีพที่ต้องสัมผัสอาหารก็ต้องดำเนินการตามโปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกายสำหรับผู้สัมผัสอาหาร เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภครวมถึงผู้ร่วมงานด้วย ซึ่งที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานที่หลากหลายเอาไว้รองรับ แค่เลือกคลินิกใกล้ฉันแล้วเข้าไปใช้บริการได้เลย

ทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพร่างกายก่อนเข้างาน? 

 1. เมื่อผ่านการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานจะช่วยให้องค์กรหรือบริษัทมั่นใจว่าผู้สมัครงานมีสุขภาพแข็งแรง และจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งก่อนเริ่มทำงานและหลังจากเข้ามาอยู่ในองค์กรแล้ว มีการยืนยันจากเอกสารการตรวจสุขภาพและใบรับรองแพทย์

 2. การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานช่วยให้ทราบถึงโรคที่มีหรือโรคที่เสี่ยงจะเกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการตรวจ ซึ่งจะเป็นข้อมูลอันดีในการดูแลตัวเองอย่างถูกต้อง

 3. เพื่อให้ทางองค์กรมั่นใจว่าผู้สมัครงานที่รับเข้ามาไม่มีโรคติดต่อที่อาจแพร่กระจายเชื้อไปสู่เพื่อนร่วมงานและลูกค้า เช่น พนักงานร้านอาหารที่ต้องสัมผัสอาหาร ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรอีกทางหนึ่งด้วย

 4. การตรวจร่างกายก่อนเริ่มงาน ช่วยให้องค์กรสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อนำไปสู่ผลงานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งลดการขาดงานและลาป่วยจากปัญหาสุขภาพ

 5. ในระยะยาวการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของบริษัทที่เกิดจากการเจ็บป่วยของพนักงาน

 6. เมื่อทำการตรวจร่างกายก่อนเริ่มต้นทำงานตัวผู้สมัครงานก็ได้ทราบและประเมินสุขภาพของตัวเองว่าเหมาะที่จะทำงานในองค์กรนั้นหรือไม่ เพราะหากฝืนไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ตรวจสุขภาพเข้าทำงานมีการตรวจอะไรบ้าง 

 1. สอบถาม ซักประวัติของผู้เข้ารับการตรวจ ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้ทราบข้อมูลเบื้องต้น เช่น การมีโรคประจำตัว, ยาที่ทานประจำ, ความผิดปกติของร่างกายบางอย่าง, ประวัติเสี่ยงในการเจ็บป่วยบางโรค เป็นต้น

 2. ตรวจวัดสัญญาณชีพอย่างการวัดความดัน การจับชีพจร เพื่อบ่งบอกมวลรวมการทำงานของร่างกายว่าเป็นปกติดีหรือไม่ ด้วยการตรวจร่างกายดังกล่าวจะส่งผลถึงบางโรคที่เจ็บป่วยอยู่ได้ เช่น โรคความดันโลหิต, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, ไขมันในหลอดเลือดสูง

 3. การตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตรวจตา , การทำงานของปอด ระบบทางเดินหายใจ, การตรวจช่องท้องเบื้องต้นภายนอก, ตรวจการทำงานของระบบประสาทต่าง ๆ อาทิ เดิน พูด, ตรวจวัดความสมบูรณ์อื่นๆ ของร่างกาย ทั้งนี้ในบางโปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกายอาจมีการตรวจทวารหนัก เส้นผม ผิวหนัง เล็บ เพื่อค้นหาบางโรคอย่างโรคมะเร็ง, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น

 4. การตรวจสารเสพติดในร่างกาย ก่อนเริ่มงานทางองค์กรคงไม่อยากได้คนที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน และแอมเฟตามีนมาร่วมงานแน่ ๆ

 5. การตรวจอื่น ๆ ภายในห้องปฏิบัติการ อย่างการเจาะเลือดเพื่อตรวจระดับน้ำตาลในเลือด, คอเลสเตอรอล, ไขมันดี, ไขมันเลว, การทำงานของต่อมไทรอยด์, การทำงานของตับ เป็นต้น

 6. นอกจากการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานตามที่บอกมาแล้ว บางองค์กรอาจมีการระบุข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ว่าต้องตรวจเรื่องใดอีก ขึ้นอยู่กับรูปแบบและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น ผู้ชายตรวจคัดกรองโอกาสเสี่ยงเกิดถุงลมโป่งพอง, มะเร็งต่อมลูกหมาก ผู้หญิงตรวจคัดกรองโอกาสเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านม หรือการตรวจภายใน เป็นต้น

อาชีพที่ต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน


ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

คลิกเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะ


ปัจจุบันการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเป็นสิ่งที่แทบทุกองค์กรให้ความสำคัญ เนื่องจากช่วยคัดกรองผู้สมัครงานในเบื้องต้นว่าไม่มีโรคที่ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงหรือมีโอกาสที่จะแพร่เชื้อโรคไปสู่คนในองค์กรหรือผู้มาใช้บริการ ซึ่งรายการหรือโปรแกรมตรวจสุขภาพของงานแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไป ในบทความนี้เราเลยจะพาคุณมาดูว่าการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมีแบบไหนบ้าง เพื่อให้คุณใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาเลือกโปรแกรมตรวจสุขภาพอย่างเหมาะสม

พญ.สุพิชชา บึงจันทร์แพทย์ทุนประจำอินทัชเมดิแคร์คลินิก ได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 3 ปี จึงได้สรุปประเภทโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเป็น 9 ประเภทโดยแบ่งตามสาขาอาชีพต่างๆดังนี้

ประเภทของตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

 1. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้สัมผัสอาหาร

 2. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็ก/ผู้สูงอายุ

 3. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้ทำงานในที่อับอากาศ

 4. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้ทำงานบนที่สูงหรือผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

 5. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเพื่อยื่นขอ  work permit หรือต่ออายุ work permit

 6. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มการบริการ

 7. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มโรงงาน

 8. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานห้าง, PC, แคชเชียร์

 9. ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานออฟฟิศ

ประเภทที่ 1 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้สัมผัสอาหาร

เป็นการตรวจสุขภาพร่างกายก่อนเริ่มงาน ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องหรือสัมผัสอาหาร เช่น พ่อครัวแม่ครัว, พนักงานเสิร์ฟ, แคชเชียร์ร้านอาหาร, รวมถึงผู้ที่ผลิตอาหารหรือให้บริการเกี่ยวกับอาหาร

ประเภทที่ 2 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็ก/ผู้สูงอายุ

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพี่เลี้ยงเด็กและผู้สูงอายุ ก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นกัน เพราะเป็นกลุ่มที่ภูมิต้านทานอาจไม่สมบูรณ์ มีความเสี่ยงต่อการติดโรคต่างๆ ซึ่งอาจส่งอันตรายร้ายแรงจนถึงชีวิตได้ และนำเชื้อโรคมาสู่ลูกน้อยที่คุณรัก หรือ พ่อแม่ ผู้สูงอายุในบ้าน

ประเภทที่ 3 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้ทำงานในที่อับอากาศ

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้ทำงานในที่อับอากาศ เป็นการตรวจสุขภาพของผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่คับแคบ การระบายอากาศทำได้ไม่ดี เช่น คือ อุโมงค์, ไซโล, ถังน้ำมัน, ท่อ, บ่อ, เตา, ห้องใต้ดิน หรือในถ้ำ ที่หากร่างกายไม่แข็งแรงอาจทำให้เกิดอันตรายระหว่างปฏิบัติงานหรือมีโอกาสเสียชีวิตได้

ประเภทที่ 4 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มผู้ทำงานบนที่สูงหรือผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง

การตรวจร่างกายก่อนเริ่มงานของคนการทำงานบนที่สูง (Working at height) คือ พนักงานปฏิบัติงานที่อยู่บนความสูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป เช่น อาชีพพนักงานก่อสร้างบนตึกสูง, พนักงานทำความสะอาดกระจก, ช่างทาสี, พนักงานซ่อมบำรุง, งานติดตั้งนั่งร้าน เป็นต้น ซึ่งหากมีโรคประจำตัวอย่าง โรคลมชัก, โรคหลอดเลือด, โรคกลัวความสูง อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

หูฟังสำหรับตรวจร่างกาย

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

คลิกสอบถามรายละเอียดได้เลยค่ะ
ประเภทที่ 5 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานเพื่อยื่นขอ work permit หรือต่ออายุ work permit

Work Permit คือ ใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติที่จะเข้ามาทำงาน, ประกอบธุรกิจ, หรือเป็นลูกจ้างในสาขาอาชีพต่างๆ ในประประเทศไทย ซึ่งตามกฎหมายบังคับให้ต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและมีใบรับรองแพทย์ยืนยันเพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดในราชอาณาจักรไทย

ประเภทที่ 6 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มการบริการ

งานบริการ เช่น งานโรงแรม รีสอร์ท สปา เป็นงานที่ต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน นอกจากจะเป็นการคัดกรองเพื่อให้ได้ผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมาทำงาน ช่วยป้องกันโรคติดต่อที่อาจแพร่ไปสู่คนในองค์กรและลูกค้าที่มาใช้บริการแล้วยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรอีกด้วย

ประเภทที่ 7 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มโรงงาน

โรงงานคือพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมของผู้คนมากมาย ทั้งพนักงานภายในโรงงาน ผู้ที่มาติดต่อธุรกิจ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้ที่มาเยี่ยมชม การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน จะช่วยคัดกรองความแข็งแรงของผู้สมัครว่าเหมาะสมกับงานหรือไม่ รวมถึงช่วยป้องกันโรคที่อาจติดต่อไปยังผู้อื่น นอกจากนี้บางบริษัทยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานอีกด้วย

ประเภทที่ 8 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานห้าง, PC, แคชเชียร์ 

กลุ่มพนักงานห้าง, PC, แคชเชียร์  มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ทำงานบริการ และข้องเกี่ยวกับบุคคลหลายฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพจึงควรต้องมีการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

ประเภทที่ 9 ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานกลุ่มพนักงานออฟฟิศ

การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน แบบสุดท้ายก็คือการตรวจสุขภาพของกลุ่มพนักงานออฟฟิศ ที่หลายองค์กรให้ความสำคัญเนื่องจากหากมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ลดอัตราการขาดหรือลางานลงได้ ทำให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ถือเป็นการคัดกรองเบื้องต้นที่ส่งผลดีกับองค์กรและตัวพนักงานเอง


 1. อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม เรามีโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่หลากหลายและครบถ้วน ทั้งโปรแกรมตรวจสุขภาพร่างกายก่อนเริ่มงานชุดมาตรฐานและแบบเฉพาะกลุ่มอาชีพ 

 2. ราคาตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานถือว่าสบายกระเป๋าเริ่มต้นเพียงหลักร้อย เทียบกับคุณภาพที่ได้รับแล้วจึงคุ้มค่า มาตรฐานของเราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรมากมาย และผู้สมัครงานที่ต้องการผลตรวจและใบรับรองแพทย์ไปใช้ยืนยันก่อนเข้าทำงาน 

 3. สามารถเดินทางเพื่อเข้าพบและตรวจร่างกายได้อย่างสะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ ไม่ต้องเสียเวลารอนานหลายชั่วโมงต่อการตรวจหนึ่งครั้ง เนื่องจากมีคลินิกรองรับลูกค้าทั้งหมด 5 สาขา ค้นหาคลินิกใกล้ฉันแล้วเลือกสาขาได้เลย 

 4. คลินิกมีจรรณยาบรรณในการรายงานผล เรายืนยันว่าทุกการตรวจของเรารายงานผลตามจริง กรณีผลออกมาเป็นลบต่อการเริ่มงานของผู้รับบริการ ก็ไม่มีปิดบังพร้อมอธิบายเหตุผลอย่างเข้าใจ 

 5. ระบบตรวจสอบการรายงานผล มีระบบและหน่วยงานตรวจสอบการส่งผล ตามหลักการ “ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา” จึงมีความน่าเชื่อถือมาก 

 6. ระบบควบคุมคุณภาพในการให้บริการ มีใบ check list ตรวจร่างกายเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน แม้ต้นทุนการตรวจสูงกว่าปกติแต่เรายังให้บริการในราคาสบายสบายกระเป๋า 

 7. มีเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือก่อนและหลังเข้าใช้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน สามารถสอบถามหรือปรึกษาก่อนเข้าใช้บริการ เช่น ตรวจสอบราคา ตรวจสอบรายการตรวจและเอกสารที่ต้องใช้ว่าตรงความต้องการ และหลังเข้าใช้บริการทางคลินิกยินดีส่งใบเสร็จ, ส่งผลตรวจสุขภาพตรงด้วย Grab หรือสอบถามข้อสงสัยของผลการตรวจได้ 

 8. ขั้นตอนน้อย รับบริการได้รวดเร็ว ภายใต้คอนเซปต์ One Stop Service ไม่ต้องเดินไปตรวจหลายแผนก คนไข้ไม่แออัด บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

 9. โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานของอินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมเป็นการตรวจอย่างละเอียดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการด้วยเครื่องมือสมัยใหม่ ได้มาตรฐาน 

 10. สำหรับองค์กรที่ต้องการส่งพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานโดยตรง สามารถส่งตัวผ่านระบบออนไลน์ MED REFER เพื่อตรวจสอบผลสุขภาพผ่านระบบออนไลน์ มีความสะดวก รวดเร็วทันใจ และมั่นใจในความถูกต้องจะได้ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลนั้น ๆ ตามความจริง 

 

       อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่วางใจได้ เปิดบริการมาอย่างยาวนาน สำหรับท่านที่สนใจโปรแกรมต่าง ๆ ในการตรวจร่างกายเพื่อรับใบรับรองแพทย์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คลินิกใกล้ฉันตามสาขาต่าง ๆ ได้เลย เรามีทีมงานมืออาชีพที่จะคอยตอบคำถามและชี้แจงคำแนะนำเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลถูกต้อง ชัดเจน ใช้ประกอบในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก 

   line ติดต่อ สอบถาม   

  @qns9056c

  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้