ตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก (Nanny Employment Checkup) มีรายการตรวจอะไรบ้าง?

Last updated: 28 ต.ค. 2565  |  8840 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก

การตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก

การตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก (Nanny Employment Checkup) คือ การตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก (nanny) ก่อนเข้าทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองคุณสมบัติด้านสุขภาพ ป้องกันโรคติดต่อมาสู่ลูกน้อยของเรา เช่น โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินหายใจ เนื่องจากพี่เลี้ยงเด็กนั้นบางครั้งใช้เวลาอยู่กับเด็กมากกว่าพ่อและแม่รวมถึงต้องสัมผัสใกล้ชิดแทบจะตลอดเวลานั่นเอง

 

รายการตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก (Nanny Employment Checkup)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

 2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

 3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Met, Amphetamine

 4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

 5. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV Igm

 6. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg

 7. ตรวจหาเชื้อเอดส์ / Anti HIV

 8. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

 9. การเพาะเชื้อจากอุจจาระ / Stool C/S

 

1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ / Physical Examination

เป็นการคัดกรองโรคติดต่อเบื้องต้นโดยแพทย์ เช่น วัณโรค โรคเรื้อน และประเมินความพร้อมในการดูแลเด็ก

2. ใบรับรองแพทย์ 5 โรค / Medical Certificate

แพทย์จะทำการตรวจสุขภาพและรับรองว่าผู้มาตรวจไม่เป็นโรคต่างๆ ใน 5 โรคนี้ ซึ่งจะติดต่อไปสู่เด็ก หรือไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ ได้แก่

 • โรคเรื้อน / Leprosy

 • วัณโรคระยะอันตราย / Advanced Pulmonary Tuberculosis

 • ไม่ปรากฏอาการติดยาเสพติดให้โทษ / Drug Addiction

 • โรคพิษสุราเรื้อรัง / Chronic Alcoholism

 • โรคเท้าช้าง / Elephantiasis

 

3. ตรวจหาสารเสพติด / Urine Meth, Amphetamine

เป็นการตรวจยืนยันว่าผู้รับการตรวจสุขภาพ ไม่มีสารเสพติดในร่างกาย

 

4. เอกซเรย์ปอด / Chest X-Ray

เอกซเรย์ปอดมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจหาวัณโรคในปอดที่อาจติดต่อไปสู่ผู้ที่อาศัยใกล้ชิดได้ พี่เลี้ยงเด็กจึงต้องมีการตรวจคัดกรองดังกล่าวเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีวัณโรคที่อาจติดต่อไปสู่เด็กได้

 

5. ตรวจไวรัสตับอักเสบเอ / HAV IgM

เป็นการตรวจหาภูมิต่อไวรัสตับอักเสบเอ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ที่มีผลดังกล่าวเป็นบวก ได้มีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอในช่วงภายในระยะเวลา 5-10 วัน ไปจนถึง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องสอดคล้องไปกับอาการของผู้รับการตรวจบริการ ว่ามีอาการที่เข้าได้กับไวรัสตับอักเสบเอหรือไม่ เช่น มีไข้ ท้องเสียถ่ายเหลว ตัวตาเหลือง หากมีอาการที่เข้าได้ จะต้องทำการรักษาให้หายเสียก่อน

โดยโรคดังกล่าวจะหายขาดได้ และจะสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ ในช่วงที่มีอาการจนถึงช่วงเวลา 1 สัปดาห์หลังจากที่ไม่มีอาการแล้ว โดยโรคจะแพร่กระจายทางการสัมผัสใกล้ชิดหรือสารคัดหลั่ง รวมไปถึงรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากภาชนะใบเดียวกัน 

 • ไวรัสชนิดนี้สามารถป้องกันการติดต่อได้โดยการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิต่อไวรัสดังกล่าว

 

6. ตรวจไวรัสตับอักเสบบี / HBs Ag

เป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อทางระบบเลือดและสารคัดหลั่งเป็นหลัก และมีโอกาสที่ผู้ได้รับเชื้อ จะไม่หายขาด และสามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นต่อได้ ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจเพื่อหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี 

 • ไวรัสชนิดนี้สามารถป้องกันการติดต่อได้โดยการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิต่อไวรัสดังกล่าว

 

7. ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวี / Anti HIV

เป็นการตรวจหาภูมิต่อเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งหากผลเป็นบวกแปลว่าบุคคลดังกล่าวมีการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี อาจจะอยู่ในระยะที่มีการติดเชื้อแทรกซ้อน หรือไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้ โดยโรคดังกล่าวมีความสำคัญเพราะสามารถแพร่กระจายทางระบบเลือดได้

 

8. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส / VDRL

ซิฟิลิสจัดเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถแพร่กระจายได้ทางระบบเลือดและสารคัดหลั่ง เหมือนกับโรคต่างๆข้างต้น และผู้ป่วยระยะแฝงอาจจะไม่แสดงอาการใดๆเลยก็ได้

 

9. การเพาะเชื้อจากอุจจาระ / Stool C/S

ตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่อาจซ่อนเร้นอยู่ภายในลำไส้ ซึ่งสามารถติดต่อผ่านการสัมผัสกันโดยตรงได้หากไม่ระมัดระวัง เช่น โรคไข้ไทฟอยด์ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Salmonella บางกลุ่ม ผู้ที่เป็นพาหะต่อโรคดังกล่าวอาจไม่แสดงอาการใดๆ ในขณะที่เด็กเล็กที่สัมผัสต่อเชื้อดังกล่าวอาจมีอาการรุนแรงได้

 


วัคซีนที่แนะนำให้ฉีดในผู้รับบริการตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก

นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพตามรายการที่กล่าวข้างต้นแล้ว พี่เลี้ยงเด็กสามารถรับการฉีดวัคซีนดังรายการต่อไปนี้เพื่อป้องกันการติดเชื้อสู่เด็กได้

 

1. วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ / Hepatitis A Vaccine (HAV)
 • เนื่องจากเป็นโรคที่ติดต่อผ่านสารคัดหลั่งได้ง่าย แม้ตัวโรคจะหายขาดได้ หลังจากการติดเชื้อ แต่ก็มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงได้ในผู้ป่วยบางราย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปสู่เด็ก จึงแนะนำให้พี่เลี้ยงเด็กฉีดวัคซีนชนิดดังกล่าว

 • วัคซีนจะฉีดทั้งหมด 2 เข็ม โดยเข็ม 1 และ 2 จะฉีดห่างกันเป็นเวลา 6 ถึง 12 เดือน

 

2. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี / Hepatitis B Vaccine (HBV)

 • ไวรัสตับอักเสบบีต่างจากไวรัสตับอักเสบเอ เนื่องจากผู้ได้รับเชื้อมีโอกาสที่จะไม่หายขาดและกลายเป็นพาหะแพร่กระจายต่อได้ ทางระบบเลือดและสารคัดหลั่ง ผู้ที่ตรวจพบว่าไม่มีการติดเชื้อและไม่มีภูมิต่อไวรัสชนิดดังกล่าว จึงควรได้รับวัคซีนเพื่อเป็นการป้องกันได้

 • วัคซีนจะฉีดทั้งหมด 3 เข็ม โดยเข็ม 2 และ 3 จะฉีดห่างจากเข็มแรกเป็นเวลา 1 และ 6 เดือนตามลำดับ

 

3. วัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่ / Influenza Vaccine

 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่ แม้ว่าจะเป็นโรคที่หายขาดหลังจากได้รับเชื้อ แต่ก็เป็นโรคที่รุนแรงและอาจนำไปสู่ปอดอักเสบรุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จึงไม่ควรมองข้าม และประชาชนทุกราย ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

 

4. วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก / Diphtheria-Tetanus-Pertussis Vaccine (DTP)

 • วัคซีนดังกล่าวเป็นวัคซีนทางเลือกที่อาจพิจารณาให้กรณีที่พี่เลี้ยงเด็กต้องมีการดูแลเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด เนื่องจากโดยทั่วไปวัคซีนดังกล่าวจะมีให้ในเด็กอยู่แล้ว ยกเว้นเด็กอ่อนที่ยังได้รับวัคซีนไม่ครบโดส อาจจะมีการเสี่ยงต่อโรคในกลุ่มนี้ได้ ซึ่งในเด็กเล็ก โรคคอตีบ ไอกรนอาจก่อให้เกิดอาการรุนแรง ทำให้ทางเดินหายใจบวม อุดกลั้นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

 • เพื่อป้องกันการแพร่กระจายจากพี่เลี้ยงไปสู่เด็ก ในผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนให้ฉีดทั้งหมด 3 เข็ม โดยเข็มที่ 2 และ 3 ห่างจากเข็มแรก 1-2 เดือน และ 6-12 เดือน ตามลำดับ สามารถฉีดกระตุ้นได้ทุกๆ 10 ปี

 

5. วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม / Measles-Mumps-Rubella Vaccine (MMR)

 • เป็นวัคซีนทางเลือก ที่สามารถพิจารณาฉีดได้ในกรณีที่ผู้เข้ารับบริการไม่เคยป่วยเป็นโณคดังกล่าวมาก่อน และไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดนี้มาก่อน โดยจะให้ฉีดอย่างน้อย 1 เข็ม เพื่อสร้างภูมิและป้องกันการแพร่กระจายสู่เด็กเล็ก

 

อ้างอิง

 


 

ทั้งนี้คุณแม่สามารถปรับเปลี่ยนรายการตรวจได้ตามความต้องการ สามารถดูรายการตรวจเพิ่มเติมได้ที่ 14 รายการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานที่บริษัทส่วนใหญ่เลือกใช้

การตรวจสุขภาพพี่เลี้ยงเด็ก เป็นสิ่งจำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม เพราะส่งผลต่อสุขภาพและชีวิตของลูกน้อย สำหรับท่านที่สนใจโปรแกรมตรวจสุขภาพสามารถนำพี่เลี้ยงเด็กเข้ารับการตรวจได้ที่อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรมทุกสาขาใกล้บ้าน โดยค้นหาจากคลินิกใกล้ฉันใน Google หรือสอบถามผ่านช่องทางการติดต่อบนหน้าเว็บไซต์ เรามีแพทย์เฉพาะทางคอยให้บริการด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผลตรวจที่รวดเร็ว ถูกต้อง ในราคาที่สบายกระเป๋า

 

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน กลุ่มพี่เลี้ยงเด็ก

 

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   Hot Line 081-562-7722 กดโทรออก
    line ติดต่อสอบถาม 
  @qns9056c
  อินทัชเมดิแคร์คลินิกเวชกรรม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้